Εξετάσεις Επαγγελματικής Ικανότητας για υποψήφιους Συμβούλους Αφερεγγυότητας

Η Εξεταστική Επιτροπή για τους ΣυμβούλουςΑφερεγγυότητας, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει ο Κανονισμός 30(α) των περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Κανονισμών του 2015, προκηρύσσει γραπτές εξετάσεις επαγγελματικής ικανότητας για Συμβούλους Αφερεγγυότητας.

 1. Η εξέταση επαγγελματικής ικανότητας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2024. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τον ακριβή χώρο και ώρα σε μεταγενέστερο στάδιο με προσωπικό ηλεκτρονικό μήνυμα και μέσω ανακοίνωσης που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αφερεγγυότητας, www.insolvency.gov.cy.
 2. Το τέλος συμμετοχής για την εξέταση επαγγελματικής ικανότητας, ανέρχεται στα €100 ανά γραπτό ανά υποψήφιο και δεν επιστρέφεται. Το τέλος συμμετοχής καταβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της JCC Payment     System.
 3. Η εξέταση θα αποτελείται από ένα (1) γραπτό και η εξεταστέα ύλη είναι:
    
  1. Περί Πτώχευσης Νόμος Κεφ. 5 (Βασικός Νόμος και Παραρτήματα και ως τροποποιήθηκαν με το      Νόμο αρ.90(Ι) του 2018). Εξαιρούνται οι Περί Πτωχεύσεως Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση το άρθρο 108 του οικείου Νόμου.
  2.  
  3. Ο Περί Εταιρειών Νόμος Κεφ. 113 αναφορικά με το Διορισμό Εξεταστή σε εταιρείες (ΜΕΡΟΣ ΙVA      ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι το Νόμο αρ. 83(Ι)/2018).
  4.  
  5. Ο Περί Εταιρειών Νόμος      Κεφ. 113 (ΜΕΡΟΣ V ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) (Βασικός Νόμος και όπως τροποποιήθηκε      μέχρι το Νόμο αρ. 151(Ι) του 2021).
  6.  
  7. Ο Περί Εταιρειών Νόμος Κεφ. 113 (ΜΕΡΟΣ VΙ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ) (Βασικός Νόμος και      όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο αρ. 149(Ι) του 2018).
  8.  
  9. Ο Περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα      Απαλλαγής Οφειλών) Νόμος όπως τροποποιήθηκε μέχρι το Νόμο αρ. 100(Ι)/2020.
  10.  
  11. Ο Περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) (Βασικός Νόμος και όπως      τροποποιήθηκε με το Νόμο αρ. 197(Ι) του 2015).
  12.  
  13. Οι Περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Κανονισμοί του 2015 και τροποποιητικοί μέχρι ΚΔΠ 214/2018.
  14.  
  15. Κώδικας Δεοντολογίας των Συμβούλων Αφερεγγυότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ», που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αφερεγγυότητας, www.insolvency.gov.cy. Διευκρινίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση έχουν επίσης άτομα που έχουν παρακαθίσει ανεπιτυχώς τις γραπτές εξετάσεις για υποψηφίους Συμβούλους Αφερεγγυότητας, που έχουν ήδη διενεργηθεί.

Την αίτηση συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις επαγγελματικής ικανότητας, θα παραλαμβάνει εκ μέρους της Εξεταστικής Επιτροπής, το Τμήμα Αφερεγγυότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση ckantzilieris@insolvency.meci.gov.cy, μέχρι την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2024, τελευταία ημερομηνία υποβολής. Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται ταυτόχρονα από την απόδειξη καταβολής του τέλους συμμετοχήςστην εξέταση.

Το European Legal Training Centre (ELTC), έχει σχεδιάσει ένα πρακτικό πρόγραμμα κατάρτισης για το νομικό πλαίσιο και πρακτικές διαδικασίες που αφορούν την αφερεγγυότητα εταιριεών και προσώπων στην Κύπρο. Με τη συμμετοχή σας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα έχετε ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση στο προπαρασκευαστικό πρόγραμμα 15 ωρών για τις εξετάσεις Συμβούλων Αφερεγγυότητας.

Δηλαδή με μόνο 200 ευρώ θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε το νομοθετικό πλαίσιο, βασικές διαδικασίες και πρακτικές εφαρμογές  και να προετοιμαστείτε για τις εξετάσεις με το σεμινάριο για προετοιμασία για τις εξετάσεις.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ και εδώ.