Η αφερεγγυότητα αποτελεί ένα σημαντικό και εξελισσόμενο τομέα του Κυπριακού νομικού συστήματος, ειδικά μετά την εισαγωγή του Νέου Πλαισίου Αφερεγγυότητας το 2015. Αυτό το νέο νομοθετικό πλαίσιο επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στον τρόπο χειρισμού των υποθέσεων πτώχευσης και εκκαθάρισης, καθώς και στις διαδικασίες αναδιάρθρωσης των χρεών για εταιρείες και φυσικά πρόσωπα.

Κεντρικό σημείο αυτής της αναθεώρησης είναι η θεσμοθέτηση και ρύθμιση του επαγγέλματος του Συμβούλου Αφερεγγυότητας. Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 προνοεί για την κατάρτιση, αδειοδότηση και εποπτεία των επαγγελματιών αυτού του τομέα, ενώ καθορίζει τις αρμόδιες αρχές αδειοδότησης ως το Τμήμα Αφερεγγυότητας, τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

Ο ρόλος του Συμβούλου Αφερεγγυότητας είναι κρίσιμος για την αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων αφερεγγυότητας, και η εξουσιοδότηση για την άσκηση του επαγγέλματος απαιτεί την πλήρωση συγκεκριμένων κριτηρίων και την επιτυχία σε εξετάσεις επαγγελματικής ικανότητας. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, και η σχετική πληροφορία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αφερεγγυότητας.

Για την αδειοδότηση, ο υποψήφιος Σύμβουλος Αφερεγγυότητας θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια αρχή μαζί με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και να καταβάλει το αντίστοιχο τέλος. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την προσκόμιση ασφαλιστικής σύμβασης, την υπογραφή του Κώδικα Δεοντολογίας και την καταβολή του τέλους εγγραφής.

Οι αδειοδοτημένοι Σύμβουλοι Αφερεγγυότητας υποχρεούνται να ανανεώνουν την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος ετησίως, καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος ανανέωσης και προσκομίζοντας αντίγραφο της ασφαλιστικής κάλυψης.

Πέραν της αδειοδότησης, οι Σύμβουλοι Αφερεγγυότητας πρέπει να συμμετέχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου 64(I)/2015, τα κριτήρια επιλεξιμότητας για Συμβούλους Αφερεγγυότητας είναι τα ακόλουθα:

1. Μέλος Αρμόδιας Αρχής: Πρέπει να είναι μέλος της αρμόδιας αρχής που χορηγεί την άδεια, η οποία δεν είναι η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας (ΠΔΣ και ΣΕΛΚ).

2. Ακαδημαϊκά Προσόντα: Πρέπει να κατέχει πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών ή ισοδύναμο προσόν.

3. Επαγγελματική Εμπειρία: Πρέπει να έχει ελάχιστη τριετή προϋπηρεσία πριν την αίτηση σε έναν από τους εξής τομείς: δικηγόρος, νομικός, εγκεκριμένος λογιστής, εγγεγραμμένος ελεγκτής, αναλογιστής, λειτουργός ή εξεταστής στον Επίσημο Παραλήπτη ή/και στην Υπηρεσία Αφερεγγυότητας ή επαγγελματίας στο χρηματοοικονομικό τομέα.

4. Επαγγελματική Πείρα σε θέματα αφερεγγυότητας: Πρέπει να έχει αποκτήσει την καθορισμένη επαγγελματική πείρα σύμφωνα με τον Νόμο. Επαγγελματική πείρα σημαίνει αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα αφερεγγυότητας για δύο έτη ή 600 ώρες εντός δύο ετών ή πείρα σε δέκα υποθέσεις, εκ των οποίων οι μισές τουλάχιστον δεν αφορούν εκούσιες εκκαθαρίσεις.

5. Εξετάσεις Επαγγελματικής Ικανότητας: Πρέπει να έχει επιτύχει σε εξετάσεις επαγγελματικής ικανότητας που οργανώνονται ή αναγνωρίζονται από τη Δημοκρατία.

6. Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης: Πρέπει να διατηρεί σε ισχύ ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης.