Η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς θα δέχεται αιτήσεις για εγγραφή στο Μητρώο των Λομπιστών από τη Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου με στόχο την ενημέρωση για τη σταδιακή εφαρμογή της νομοθεσίας.

Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Κατά της Διαφθοράς αναφέρει ότι η εφαρμογή του Νόμου του Lobbying θα επιφέρει «επαναστατικές και ριζικές αλλαγές στον τρόπο που μέχρι τώρα διευθετούνταν συναντήσεις μεταξύ προσώπων και αξιωματούχων με σκοπό τη λήψη δημόσιων αποφάσεων».

Σκοπός του Νόμου, προστίθεται, είναι η καθίδρυση πλαισίου θεμελίωσης και εμπέδωσης διαφάνειας που αφορά σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων, ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία συνθηκών που επιτρέπουν ή διευκολύνουν την εκκόλαψη πράξεων διαφθοράς.

«Με δεδομένο ότι, ο Νόμος εμπεριέχει κάποιες πρόνοιες οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν ως περίπλοκες και για τις οποίες ίσως χρειάζεται να γίνει ενημέρωση προς όλους τους αρμόδιους φορείς, η Αρχή αποφάσισε όπως θέσει σε εφαρμογή τις πρόνοιες του Νόμου, σταδιακά» αναφέρεται.

Σε πρώτο στάδιο, σημειώνεται, από  τις 27 Νοεμβρίου η Αρχή θα αποδέχεται Αιτήσεις για εγγραφή στο Μητρώο των Λομπιστών. Οι Αιτήσεις θα εξετάζονται και, σε περίπτωση έγκρισής τους, τα πρόσωπα θα εγγράφονται στο Μητρώο και ταυτόχρονα θα υπογράφουν τον Κώδικα Δεοντολογίας, προστίθεται.

Επί του παρόντος οι διαδικασίες θα είναι προς το σκοπό δημιουργίας του Μητρώου και δεν θα τεθούν σε ισχύ οι υποχρεώσεις των λομπιστών, εφόσον αυτές είναι συνυφασμένες με τις υποχρεώσεις των αξιωματούχων.

Το ELTC, με στόχο να προωθήσει την ευρεία κατανόηση για τις διαδικασίες του lobbying, παρουσιάζει ένα διαδικτυακό πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 4 ωρών που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Δεκεμβρίου. Το πρόγραμμα αυτό αναπτύσσεται ως μια εμπεριστατωμένη, κατανοητή και επεξηγηματική παρουσίαση, παρέχοντας πληροφόρηση για τις γενικές αρχές και βασικές πρόνοιες της νομοθεσίας ρύθμισης του lobbying στην Κύπρο. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να κατανοήσουν τα πλεονεκτήματα του θεσμοθετημένου lobbying, ενώ παράλληλα προβαίνει στην παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών που ακολουθούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο στόχος είναι να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία, εμπνευσμένη από την ευρεία κατανόηση των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τον χώρο του lobbying.

Περισσότερα για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ