12
Dec
-
12
Dec
2023

Διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων (lobbying) στην Κύπρο - Γενικές αρχές και βασικές πρόνοιες της νομοθεσίας

FROM
70
4 Πιστοποιημένες Μονάδες
Duration:
4
HOURS
Language:
Ελληνικά
Dr Nicolas Kyriakides
Apply now
description

COURSE DESCRIPTION

Το πρόγραμμα κατάρτισης «Διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων (lobbying) στην Κύπρο - Γενικές αρχές και βασικές πρόνοιες της νομοθεσίας», πρόκειται για μια εμπεριστατωμένη, κατανοητή και επεξηγηματική παρουσίαση που παρέχει πληροφόρηση για τις γενικές αρχές και βασικές πρόνοιες της νομοθεσίας ρύθμισης του lobbying στην Κύπρο. Επιπρόσθετα, προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να κατανοήσουν τα πλεονεκτήματα του θεσμοθετημένου lobbying, ενω παράλληλα παρουσιάζει βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται προς όλες τις ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος (εταιρείες, συνεταιρισμούς, εμπιστεύματα, ενώσεις, σωματεία, ιδρύματα ή ομάδα προσώπων, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα) οι οποίες εμπλέκονται σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων (επικοινωνία με κρατικό αξιωματούχο ο/η οποίος/α ως εκ της θέσεώς του, έχει αρμοδιότητα να αρχίσει τέτοια διαδικασία ή να διαμορφώσει το περιεχόμενό της ή να καθορίσει την τελική έκβασή της).


Το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης προετοιμάζει τις ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος ώστε να προσαρμοστούν με επιτυχία στις απαιτήσεις της νομοθεσίας ρύθμισης του lobbying στην Κύπρο, προσφέρει την ευκαιρία να κατανοήσουν τα πλεονεκτήματα του θεσμοθετημένου lobbying, ενώ παράλληλα παρουσιάζει βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Γιατί να παρακολουθήσετε αυτό το πρόγραμμα?

1) Κατανόηση του νομικού πλαισίου: Θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε μια ολοκληρωμένη κατανόηση του νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τις δραστηριότητες λόμπινγκ στη Κύπρο. Θα μάθετε για τους νόμους, τους κανονισμούς και τα ηθικά ζητήματα που σχετίζονται με το lobbying, διασφαλίζοντας ότι λειτουργείτε εντός των ορίων του νόμου.

2) Πλοήγηση στις διαδικασίες δημόσιας πολιτικής: Η κατανόηση των περίπλοκων διαδικασιών δημόσιας πολιτικής είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή άσκηση πίεσης. Μπορείτε να αποκτήσετε γνώσεις για το τοπίο χάραξης πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου ανάπτυξης της νομοθεσίας, του ρόλου διαφόρων κυβερνητικών φορέων και της σημασίας των δημόσιων διαβουλεύσεων. Αυτή η γνώση σας εξοπλίζει με τα εργαλεία για να συμμετέχετε στη διαδικασία χάραξης πολιτικής πιο αποτελεσματικά.

Δεοντολογικά ζητήματα και βέλτιστες πρακτικές: θα εξετάσετε ηθικά ζητήματα και βέλτιστες πρακτικές στον τομέα. Θα μάθετε για τη διαφάνεια, τις απαιτήσεις αποκάλυψης, τη σύγκρουση συμφερόντων και άλλα ηθικά ζητήματα που καθοδηγούν τις δραστηριότητες λόμπι. Η τήρηση αυτών των αρχών ενισχύει την αξιοπιστία, τη φήμη και την αποτελεσματικότητά σας ως λομπίστες.

Επηρεασμός στη λήψη αποφάσεων: Το λόμπινκ είναι ένα εργαλείο με επιρροή στη διαμόρφωση της δημόσιας πολιτικής και στη λήψη αποφάσεων. Αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες μέσω ενός μαθήματος lobbying, μπορείτε να τοποθετήσετε τον εαυτό σας ώστε να έχετε μεγαλύτερο αντίκτυπο σε θέματα που σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να υποστηρίξετε θετικές αλλαγές, να αντιμετωπίσετε τις κοινωνικές προκλήσεις και να συμβάλετε στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Κύπρου.

READ MORE
CONTENT

course content

Dates and times

26/09/2023: 13:00 - 17:00

Course content

Στόχοι σεμιναρίου


Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:


Σε επίπεδο γνώσεων


1. Περιγράφουν τις γενικές αρχές και βασικές πρόνοιες της νομοθεσίας ρύθμισης του lobbying στην Κύπρο.
2. Κατονομάζουναδικήματακαιποινέςτηςενλόγωνομοθεσίας.
3. Συσχετίζουν την εθνική νομοθεσία με βέλτιστες πρακτικές που
ακολουθούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.


Σε επίπεδο δεξιοτήτων


1. Εκτελούν τις πρόνοιες της νέας νομοθεσίας ρύθμισης του lobbying στην Κύπρο.
2. Αναπτύσσουν δεξιότητες ορθής εμπλοκής σε διαδικασίες λήψης δημόσεων αποφάσεων.
3. Διορθώνουνλανθασμένεςπρακτικέςμέσωτηςνέαςνομοθεσίας.


Σε επίπεδο στάσεων


1. Συνεργάζονται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
2. Συμμετέχουν σε διαδικασίες λήψης δημόσεων αποφάσεων.
3. Υπερασπίζονται τα προσωπικά ή/και εταιρικά τους συμφέροντα.

Περιεχόμενο

1. Εισαγωγή (ιστορική ανασκόπηση, σκοπός της νομοθεσίας, πεδίο εφαρμογής, ερμηνείες και εξαιρέσεις)

2. Βασικές αρχές (μητρώο εγγραφής, αναφορά στην αρμόδια αρχή, δικαιώματα και υποχρεώσεις εμπλεκόμενων φορέων, αδικήματα και ποινές)

3. Νομοθετική εφαρμογή στην ΕΕ(νομοπαρασκευαστική διαδικασία, φάσης διαβούλευσης, μητρώο διαφάνειας)

4. Ερωτήσεις-απαντήσεις

suitable for

Δικηγόρους,

Νομικούς Συμβούλους,

Πολιτικούς,

Κοινοβουλευτικούς συνεργάτες

Υπαλλήλους και ηγέτες Μη κυβερνητικών / μη κερδοσκοπικών οργανισμών,

Μέλη ομάδων υπεράσπισης συμφερόντων (advocacy groups)

Άτομα που εργάζονται σε βιομηχανίες που απαιτούν προσπάθειες λόμπινγκ, όπως η υγεία, η ενέργεια και οι τηλεπικοινωνίες.

Κυβερνητικούς αξιωματούχους και υπαλλήλους,

Δημοσιογράφους που καλύπτουν τα δημόσια ζητήματα,

Επαγγελματίες στις δημόσιες σχέσεις,

Επιτρόπους δεοντολογίας και συμμόρφωσης,(Compliance officers),

Εταιρικούς εκτελεστικούς και αξιωματούχους.

COURSE PREVIEW

HAVE A LOOK
INSIDE THE COURSE

details

course details

Methodology

Διαδικτυακό Σεμινάριο μέσω ΖΟΟΜ

Funding

Δεν επιχορηγείται

Admission Requirements

Δεν υπάρχουν

Who is this aimed at

Δικηγόρους,

Νομικούς Συμβούλους,

Πολιτικούς,

Κοινοβουλευτικούς συνεργάτες,

Υπαλλήλους και ηγέτες Μη κυβερνητικών / μη κερδοσκοπικών οργανισμών,

Μέλη ομάδων υπεράσπισης συμφερόντων (advocacy groups),

Άτομα που εργάζονται σε βιομηχανίες που απαιτούν προσπάθειες λόμπινγκ, όπως η υγεία, η ενέργεια και οι τηλεπικοινωνίες,

Κυβερνητικούς αξιωματούχους και υπαλλήλους,

Δημοσιογράφους που καλύπτουν τα δημόσια ζητήματα,

Επαγγελματίες στις δημόσιες σχέσεις,

Επιτρόπους δεοντολογίας και συμμόρφωσης,(Compliance officers),

Εταιρικούς εκτελεστικούς και αξιωματούχους.

Certificate Awarded

Oι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης

Coming Soon

More details about this course will be uploaded soon.

INSTRUCTOR

MEET YOUR INSTRUCTOR

Dr Nicolas Kyriakides

Mr. Nicolas Kyriakides is a lawyer and academic. He is also involved in policymaking. He is a graduate of the National and Kapodistrian University of Athens, he holds postgraduate degrees from UCL and NYU and a PhD (DPhil) from the University of Oxford.

MORE ABOUT INSTRUCTOR
COLLABORATORS

ADDITIONAL INSTRUCTORs

George Isaia
Operations Executive
LEARN MORE

frequently asked
questions

QUESTION 01

Do I need to be registered on the ERMIS Portal?

Yes, if you are registering for a course that is HRDA accredited, all participants (either receiving funding or not) will have to access and register as natural persons on the ERMIS Portal. If you are receiving funding and you are being registered for continuous professional/vocational training by your employer, your employer should also be registered with the ERMIS platform as a legal person. Contact us if you have any difficulty registering as a natural person or a legal person.

QUESTION 02

Will I receive a certificate at the end of the training?

Yes, you will receive a Certificate of Attendance from ELTRC or the relevant awarding body.

QUESTION 03

Do you have terms and conditions for seminar attendance?

Yes. You may find our terms and conditions here.

QUESTION 04

Will I receive the notes for the lesson and have access to recordings?

Yes, you will be given the course materials through an online platform and you will be allowed to download and keep the course materials and specimens for certain courses. Recordings will also be available in the drive for three months.

testimonials

testimonials for this course

The following testimonials are from other professionalis who have attended this course.

Christoforos Ioannou
General Manager CYFA
5 stars in Google Reviews
M. Xalloumas
S.K. Ltd
5 stars in Google Reviews
Nicole Phinopoulou
Lawyer
3 Stars in Google Reviews
Athanasia Foti
Lawyer
5 Stars in Google Reviews
Charis Orfanides
Lawyer
Excellent and interesting course, thank you

frequently asked
questions

Do all of your courses offer verified CPD points for lawyers?

Yes, the majority of our courses are approved by the Cyprus Bar Association and offer verified CPD points for lawyers. You should visit each course page to determine which courses offer Verified CPD points. Of course, you can contact us for more information.

Do you have terms and conditions for seminar attendance?

Yes. You may find our terms and conditions here

Can I download course notes and materials?

No, course notes and materials are not available for download. We take the security and integrity of our course content seriously, and access to course materials is restricted to registered participants who are actively enrolled in our programs. This policy helps protect our intellectual property and ensures a high-quality learning experience for all students.

Will you register my CPD points for me?

Yes, our admin team will make sure that your CPD points are registered with the Cyprus Bar Association immediately after the end of the seminar.

Will I receive a certificate at the end of the training?

Yes, you will receive a Certificate of Attendance from ELTRC or the relevant awarding body.

How can I access course materials and resources?

Registered participants will receive access to our course materials and resources through our online learning platform. These materials are designed to complement the live sessions and help you reinforce your understanding of the topics covered. If you have any questions or encounter any difficulties accessing these materials, please reach out to our support team, and they will be happy to assist you.

ENROLL NOW

options for all professionals

HRDA

12
Dec
-
12
Dec
2023

Διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων (lobbying) στην Κύπρο - Γενικές αρχές και βασικές πρόνοιες της νομοθεσίας

4 Πιστοποιημένες Μονάδες
Duration:
4
HOURS
Language:
Ελληνικά
Dr Nicolas Kyriakides
apply NOW

INDIVIDUAL

12
Dec
-
12
Dec
2023
70

Διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων (lobbying) στην Κύπρο - Γενικές αρχές και βασικές πρόνοιες της νομοθεσίας

4 Πιστοποιημένες Μονάδες
Duration:
4
HOURS
Language:
Ελληνικά
Dr Nicolas Kyriakides
apply now

TEAMS

12
Dec
-
12
Dec
2023
CUSTOM

Διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων (lobbying) στην Κύπρο - Γενικές αρχές και βασικές πρόνοιες της νομοθεσίας

4 Πιστοποιημένες Μονάδες
Duration:
4
HOURS
Language:
Ελληνικά
Dr Nicolas Kyriakides
CONTACT US
Close Icon
LET US KNOW
HOW WE CAN HELP

Are you interested in providing legal training for your team? Leave us your contact details and one of our team members will be in touch to discuss further.

Required Field Mark
Required Field Mark
Required Field Mark
Required Field Mark
Thank you! Your request has been submitted and we will contact you shortly.
Oops! Something went wrong while submitting the form. Please try again or contact us via email - info@eltrc.com
© Copyright 2023 by E.L.Tr.C. European Legal Training Center Ltd