Στον κόσμο της επαγγελματικής απασχόλησης, οι άνεργοι αναζητούν συνεχώς τρόπους για να βελτιώσουν τις προοπτικές απασχόλησης και την οικονομική σταθερότητα. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αποτελούν σημαντικό εργαλείο στον τομέα των "ενεργών πολιτικών απασχόλησης", στοχεύοντας στην επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας.

Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες πολιτικών απασχόλησης: (i) στρατηγικές ενεργοποίησης που επικεντρώνονται στη βελτίωση των δραστηριοτήτων αναζήτησης εργασίας των ανέργων, και (ii) στρατηγικές ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου που παρέχουν εκπαίδευση σε επαγγελματικές δεξιότητες για την αύξηση της παραγωγικότητας και της εργοδοτικής δυνατότητας των ανέργων.

Τα προγράμματα κατάρτισης μπορούν να προσφέρουν αξίολογα οφέλη, αλλά η αποτίμησή τους απαιτεί προσοχή στη δυναμική της σχέσης μεταξύ διαφορετικών τύπων εκπαίδευσης και των αντίστοιχων αποτελεσμάτων στην αγορά εργασίας. Κάποια από αυτά είναι:

1. Απόκτηση νέων δεξιοτήτων: Η επαγγελματική κατάρτιση παρέχει την ευκαιρία στους ανέργους να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και γνώσεις που μπορούν να είναι σημαντικές για την εξεύρεση εργασίας σε κλάδους με αυξημένη ζήτηση.

2. Επανακατάρτιση: Αν οι άνεργοι έχουν εργαστεί σε κλάδους που έχουν υποστεί αλλαγές ή εξαφάνιση θέσεων εργασίας, η επαγγελματική κατάρτιση μπορεί να τους βοηθήσει να ανακαλύψουν νέες επιλογές επαγγελματικής απασχόλησης.

3. Αυξημένες ευκαιρίες απασχόλησης: Με την απόκτηση επιπλέον δεξιοτήτων και πιστοποιήσεων, οι ανέργοι γίνονται πιο ελκυστικοί για τους εργοδότες και έχουν περισσότερες ευκαιρίες για απασχόληση.

4. Αυξημένη αυτοπεποίθηση: Η επαγγελματική κατάρτιση βοηθά τους ανέργους να αναπτύξουν αυξημένη αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση, καθώς αποκτούν τις δεξιότητες και την εμπειρία που χρειάζονται για την επιτυχία στην αγορά εργασίας.

5. Ενίσχυση του βιογραφικού: Η συμμετοχή σε επαγγελματικά προγράμματα κατάρτισης προσθέτει αξία στο βιογραφικό τους, καθιστώντας τους πιο ανταγωνιστικούς στην αναζήτηση εργασίας.

6. Ευκαιρίες δικτύωσης: Σεμινάρια και προγράμματα κατάρτισης παρέχουν την ευκαιρία για τη δημιουργία επαγγελματικών δικτύων, που μπορούν να οδηγήσουν σε πιθανές ευκαιρίες απασχόλησης.

Είναι σημαντικό όταν εξετάζουμε τα προγράμματα κατάρτισης στην αγορά εργασίας να λαμβάνουμε υπόψη τον παράγοντα του χρόνου και τις δυναμικές σχέσεις που διαδραματίζονται. Οι προγραμματισμένες καταρτίσεις αποτελούν σημαντικό μέρος των "ενεργών πολιτικών αγοράς εργασίας", που σχεδιάζονται για να βοηθήσουν τους ανέργους να βρουν εργασία. Κατά τη διάρκεια περιόδων ανεργίας, μπορεί να υπάρξει υποβάθμιση των δεξιοτήτων αναζήτησης εργασίας και των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Τα προγράμματα κατάρτισης μπορούν να βοηθήσουν στην αντιστροφή αυτής της κατάστασης και να δώσουν τη δυνατότητα για αυτοδιατηρούμενη απασχόληση.

Στην Κύπρο, η ΑνΑΔ (Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού) προσφέρει στους ανέργους πολλές σημαντικές ευκαιρίες για την επαγγελματική τους ανάπτυξη και επανένταξη στην αγορά εργασίας. Ανάμεσα στις κύριες προσφερόμενες υπηρεσίες και πρωτοβουλίες της ΑνΑΔ συμπεριλαμβάνονται:

1. Επαγγελματική Κατάρτιση: Η ΑνΑΔ οργανώνει και χρηματοδοτεί προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε συνεργασία με Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ). Αυτά τα προγράμματα παρέχουν τη δυνατότητα στους ανέργους να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και πιστοποιήσεις που είναι απαραίτητες για την απασχόληση σε συγκεκριμένους κλάδους.

2. Επαγγελματική Συμβουλευτική: Η ΑνΑΔ παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής για τους ανέργους, βοηθώντας τους να εντοπίσουν τις επαγγελματικές τους δυνατότητες, να καταρτίσουν βιογραφικά, και να προετοιμαστούν για συνεντεύξεις εργασίας.

3. Συμμετοχή σε Προγράμματα Κατάρτισης: Οι ανέργοι έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε σεμινάρια, εργαστήρια και προγράμματα κατάρτισης που διοργανώνονται από την ΑνΑΔ σε διάφορα θέματα και ειδικότητες.

4. Σταδιοδρομική Καθοδήγηση: Η ΑνΑΔ παρέχει υπηρεσίες καθοδήγησης στους ανέργους για την καλύτερη κατανόηση των επιλογών τους στην αγορά εργασίας και την επιλογή κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

5. Πρακτική Άσκηση και Εμπειρία: Σε ορισμένα προγράμματα, οι ανέργοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία και να συμμετέχουν σε πρακτικές ασκήσεις σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

6. Οικονομική Ενίσχυση: Η ΑνΑΔ καταβάλλει επίδομα κατάρτισης στους ανέργους που συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, βοηθώντας τους οικονομικά κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους.

Προκειμένου να συμμετάσχετε σε αυτά τα προγράμματα, πρέπει να πληροίτε ορισμένες προϋποθέσεις.

1. Εγγραφή ως άνεργοι: Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στα μητρώα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ).

2. Ηλικία: Θα πρέπει να είστε τουλάχιστον 16 ετών κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης για συμμετοχή.

3. Στρατιωτικές υποχρεώσεις: Δεν πρέπει να έχετε υποχρεώσεις για κατάταξη στον στρατό κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

4. Γλωσσική ικανότητα: Πρέπει να έχετε ικανότητα γλωσσικής επικοινωνίας στα Ελληνικά τουλάχιστον σε βασικό επίπεδο.

5. Υγεία: Δεν πρέπει να αντιμετωπίζετε πρόβλημα υγείας που να εμποδίζει τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα και την απασχόλησή σας στο συγκεκριμένο επάγγελμα.

6. Υπηκοότητα: Πρέπει να είστε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες οποιουδήποτε Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτες τρίτης χώρας που διαμένουν νόμιμα στη Δημοκρατία και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας στην Κυπριακή Δημοκρατία.

7. Ειδικές απαιτήσεις: Θα πρέπει να ικανοποιείτε ειδικές απαιτήσεις του προγράμματος, όπως ελάχιστη ή μέγιστη ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης, επαγγελματική εμπειρία ή συμμετοχή σε άλλο πρόγραμμα κατάρτισης, όπως ορίζονται στη σχετική προκήρυξη.

8. Κυρώσεις: Δεν πρέπει να βρίσκεστε υπό ισχύ διοικητικές κυρώσεις αποκλεισμού συνεργασίας με την ΑνΑΔ των συμμετεχόντων, για το παρόν Σχέδιο, κατά την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.

Πρόκειται για σημαντικά κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι για συμμετοχή σε αυτά τα προγράμματα. Αφού επαληθεύσετε ότι πληροίτε αυτές τις προϋποθέσεις, μπορείτε να αποκτήσετε νέες δεξιότητες και να βελτιώσετε τις προοπτικές σας για απασχόληση μέσω των Προγραμμάτων Κατάρτισης Ανέργων.

Κλείνοντας είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι, οι δύσκολοι καιροί μπορούν να γίνουν ευκαιρίες για ανάπτυξη και εξέλιξη, αν είμαστε προετοιμασμένοι να αναζητήσουμε νέους τρόπους για να βελτιώσουμε τις δεξιότητές μας και την επαγγελματική μας αξία. Σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα και εκπαιδευτικά κέντρα μπορούν να αποτελέσουν το κλειδί για την αναζήτηση νέων ευκαιριών εργασίας και επαγγελματικής ανέλιξης. Το European Legal Training Center είναι αποφασισμένο να στηρίξει τους ανέργους και να τους προσφέρει ευκαιρίες για εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη. Προσφέρουμε θέσεις σε κάθε σεμινάριο μας για ανθρώπους που επιθυμούν να επενδύσουν στο μέλλον τους και να διαμορφώσουν μια λαμπρή επαγγελματική πορεία.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες ή για να ξεκινήσετε το εκπαιδευτικό σας ταξίδι μαζί μας. Το μέλλον ανήκει σε εκείνους που είναι προετοιμασμένοι να το διαμορφώσουν, και είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να το κατακτήσετε.