18
Nov
-
Dates Pending
27
Nov
2024

Εκούσια Εκκαθάριση: Πρακτική Διαδικασία για δικηγόρους και corporate administrators

FROM
120
252
12 Non-Verified CPD Points
Duration:
12
HOURS
Language:
Ελληνικα
Tereza Pendondgis
Apply now
description

COURSE DESCRIPTION

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μια εταιρεία μπορεί να προβεί σε εκούσια εκκαθάριση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

·  όταν έχει εκπνεύσει η περίοδος διάρκειας, αν υπάρχει βάσει του καταστατικού, ή όταν έχει επέλθει το γεγονός για το οποίο προνοείται όπως η εταιρεία διαλυθεί, αν υπάρχει βάσει του καταστατικού, και η εταιρεία σε γενική συνέλευση εγκρίνει ψήφισμα με το οποίο ζητείται η εκούσια εκκαθάριση της εταιρείας,

·  όταν η εταιρεία ψηφίζει με ειδικό ψήφισμα την εκούσια εκκαθάρισης της,

·  όταν η εταιρεία ψηφίζει με έκτακτο ψήφισμα ότι δεν δύναται, εξαιτίας των υποχρεώσεών της να συνεχίσει τις εργασίες της, και ότι είναι συμβουλεύσιμο να εκκαθαριστεί.

και αυτή μπορεί να γίνει είτε από τα μέλη της εταιρείας είτε από τους πιστωτές της.

 

Κυριότερα Σημεία του Σεμιναρίου:

Στο πρακτικό αυτό σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν όχι μόνο για το νομικό πλαίσιο αλλά και για τις διαδικασίες που διέπουν την εκούσια εκκαθάριση από τους μετόχους Ιδιωτικής Εταιρείας.

Θα δωθούν όλα τα απαραίτητα δείγματα/specimens που θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν την πρακτική διαδικασία και συγκεκριμένα:

·        τον έλεγχο και την ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων

·        το κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών

·        τη διαδικασία για διαγραφή από το ΦΠΑ

·        την έκδοση Εκκαθαριστικού από το Τμήμα Φορολογίας

·        τη σύνταξη Δήλωσης Φερεγγυότητας

·        την ετοιμασία Ψηφίσματος

·        τη διαδικασία συνέλευσης Διευθυντών και Μετόχων

·        τη συμπλήρωση των τύπων ΗΕ41 και ΗΕ43

·        το ρόλο του Εκκαθαριστή

·        τη διαδικασία για την τελική Γενική Συνέλευση Εκκαθαριστή

·        τη διαδικασία καταχώρησης των εγγράφων στον Έφορο Εταιρειών

·        τη διαδικασία για την έκδοση Πιστοποιητικού εκούσιας εκκαθάρισης και έκδοσης Πιστοποιητικού Διαγραφής

Για όλα τα πιο πάνω οι εκπαιδεύτριες του σεμιναρίου θα δώσουν όλα τα απαιτούμενα specimens τόσο στην ελληνική όσο και την αγγλική γλώσσα και θα εξετάσουν μαζί με τους συμμετόντες διάφορες μελέτες περιπτώσεων έτσι ώστε να είναι σε θέση, με το τέλος του σεμιναρίου, να κατανοήσουν την πρακτική πλευρά της διαδικασίας.

 

READ MORE
CONTENT

course content

Dates and times
Course content
suitable for
COURSE PREVIEW

HAVE A LOOK
INSIDE THE COURSE

details

course details

Methodology

Σύγχρονη εξ αποστάσεως μάθηση

Διαδικτυακά μέσω Zoom

Διαδραστικές διαλέξεις μέσω παρουσιάσεων PowerPoint

Μελέτες περιπτώσεων και ανάλυση μέσω ομαδικών συζητήσεων

Πρακτικές ασκήσεις για εφαρμογή νομικών συγκείμενων σε ρεαλιστικά σενάρια

Q&A sessions για εις βάθος κατανόηση

Funding

Το σεμινάριο επιχορηγείται από την ΑνΑΔ.

Οι άνεργοι συμμετέχοντες επωφελούνται της επιχορήγησης αφού πληρούν κάποια κριτήρια. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο 24 655510.

Admission Requirements

  • δικηγόροι,
  • ασκούμενοι δικηγόροι  
  • νομικοί σύμβουλοι
  • corporate administrators

Who is this aimed at

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

  • δικηγόροι,
  • ασκούμενοι δικηγόροι  
  • νομικοί σύμβουλοι
  • corporate administrators

Certificate Awarded

Με το τέλος του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Coming Soon

More details about this course will be uploaded soon.

INSTRUCTOR

MEET YOUR INSTRUCTOR

Tereza Pendondgis

Tereza graduated from the University of Warwick with an LL.B (Hons) degree in Law from where she subsequently obtained an LL.M in International Development Law andHuman Rights. She is a partner at Kitromilidou, Psillidou & Co LLC heading the departments of Property Law and Immigration.

MORE ABOUT INSTRUCTOR
COLLABORATORS

ADDITIONAL INSTRUCTORs

Christina Christou
CFO, DTA Group
LEARN MORE

frequently asked
questions

QUESTION 01

Do I need to be registered on the ERMIS Portal?

Yes, if you are registering for a course that is HRDA accredited, all participants (either receiving funding or not) will have to access and register as natural persons on the ERMIS Portal. If you are receiving funding and you are being registered for continuous professional/vocational training by your employer, your employer should also be registered with the ERMIS platform as a legal person. Contact us if you have any difficulty registering as a natural person or a legal person.

QUESTION 02

Will I receive a certificate at the end of the training?

Yes, you will receive a Certificate of Attendance from ELTRC or the relevant awarding body.

QUESTION 03

Do you have terms and conditions for seminar attendance?

Yes. You may find our terms and conditions here.

QUESTION 04

Will I receive the notes for the lesson and have access to recordings?

Yes, you will be given the course materials through an online platform and you will be allowed to download and keep the course materials and specimens for certain courses. Recordings will also be available in the drive for three months.

testimonials

testimonials for this course

The following testimonials are from other professionalis who have attended this course.

No testimonials available for this course at this time.

frequently asked
questions

Do I have to be a lawyer to attend your seminars?

Do you offer any discounts?

Can I download course notes and materials?

What if I apply for funding and then am rejected by the HRDA?

Do you have terms and conditions for seminar attendance?

Do I need to be registered on the ERMIS Portal?

Do all of your courses offer verified CPD points?

Do you only have seminars for lawyers?

What happens if I do not have Ermis portal access?

What is Ermis?

How does course funding work?

What is HRDA funding?

Will I receive a certificate at the end of the training?

How can I access course materials and resources?

Will you register my CPD points for me?

I am unemployed - Can I join this seminar?

When is my registration complete?

ENROLL NOW

options for all professionals

HRDA

18
Nov
-
Dates Pending
27
Nov
2024
360
120

Εκούσια Εκκαθάριση: Πρακτική Διαδικασία για δικηγόρους και corporate administrators

12 Non-Verified CPD Points
Duration:
12
HOURS
Language:
Ελληνικα
Tereza Pendondgis
apply NOW
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

INDIVIDUAL

18
Nov
Dates Pending
-
27
Nov
2024
360
252
+VAT

Εκούσια Εκκαθάριση: Πρακτική Διαδικασία για δικηγόρους και corporate administrators

12 Non-Verified CPD Points
Duration:
12
HOURS
Language:
Ελληνικα
Tereza Pendondgis
APPLY NOW
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

TEAMS

18
Nov
-
27
Nov
Dates Pending
2024
CUSTOM

Εκούσια Εκκαθάριση: Πρακτική Διαδικασία για δικηγόρους και corporate administrators

12 Non-Verified CPD Points
Duration:
12
HOURS
Language:
Ελληνικα
Tereza Pendondgis
CONTACT US
Close Icon
LET US KNOW
HOW WE CAN HELP

Are you interested in providing legal training for your team? Leave us your contact details and one of our team members will be in touch to discuss further.

Required Field Mark
Required Field Mark
Required Field Mark
Required Field Mark
Thank you! Your request has been submitted and we will contact you shortly.
Oops! Something went wrong while submitting the form. Please try again or contact us via email - info@eltrc.com
© Copyright 2024 by E.L.Tr.C. European Legal Training Center Ltd