Ποιος είναι «Κτηματομεσίτης»;

Η κάθε αρχή σε ένα νέο επάγγελμα μπορεί να είναι δύσκολη χωρίς τη σωστή καθοδήγηση από εμπειρογνώμονες που βρίσκονται χρόνια στο χώρο του επαγγέλματος. Όπως όλα τα επαγγέλματα, έτσι και το επάγγελμα του Κτηματομεσίτη είναι ένα απαιτητικό επάγγελμα στον τομέα των ακινήτων που εξειδικεύεται στην αγοραπωλησία, ενοικίαση και διαχείριση ακινήτων. Ο ρόλος του κτηματομεσίτη είναι πολύπλευρος, καθώς συμβάλλει στη σύνδεση πωλητών με αγοραστές ή ενοικιαστές, παρέχοντας εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στον κόσμο των ακινήτων.

Μέσα από τη διαδικασία εύρεσης πελατών για αγοραπωλησία ή ενοικίαση ακινήτων, ο κτηματομεσίτης έχει την ευχέρεια να εκφράζει τη γνώμη του σε ό,τι αφορά την αξία τους, να διαμεσολαβεί μεταξύ πωλητή και αγοραστή, να συμβουλεύει για τις τρέχουσες αγοραπωλησίες και ενοικιάσεις, και να διαχειρίζεται τη γενική διαδικασία συναλλαγής. Η ευθύνη και η καλή πρόθεση για σωστή και έγκυρη πληροφόρηση των πελατών, χρειάζεται να καθιστούν τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά ενός κτηματομεσίτη, προκειμένου να φέρει εις πέρας με ακεραιότητα τα καθήκοντά του. Οι διαπραγματεύσεις τιμών ή όρων των συμβολαίων καθώς και η διαφήμιση και αξιολόγηση των ακινήτων, αποτελούν επιπρόσθετα στοιχεία των αρμοδιοτήτων ενός κτηματομεσίτη. Οι επαγγελματίες αυτοί διαθέτουν ευρεία γνώση του αντικειμένου, ακολουθώντας αυστηρά τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και προσφέροντας ασφάλεια και εμπιστοσύνη στους πελάτες τους.

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών

Στην Κύπρο, η άδεια των κτηματομεσιτών εκδίδεται από τον ημικρατικό οργανισμό «Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών» (ΣΕΚ), το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών Κύπρου. Ο ρόλος του συμβουλίου έχει καθοδηγητικό χαρακτήρα και την επίβλεψη  του Νόμου για τους Κτηματομεσίτες Αρ. 71 (Ι) του 2010, Τροποποίηση 157 (Ι) του 2012. Ο νόμος αυτός αφορά τους κανονισμούς που διέπουν τους κτηματομεσίτες, καθορίζει τις απαιτήσεις για άδειες, την επαγγελματική τους συμπεριφορά και τις νομικές ευθύνες.

Η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Κτηματομεσιτών

Η διαδικασία για την έκδοση άδειας κτηματομεσίτη περιλαμβάνει καθορισμένα κριτήρια και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι. Οι κτηματομεσίτες υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση για άδεια και να παρουσιάσουν τα αναγκαία έγγραφα και πληροφορίες που απαιτούνται από το ΣΕΚ. Οι προϋποθέσεις περιλαμβάνουν επαγγελματική εκπαίδευση και εμπειρία στον τομέα των ακινήτων, στοιχεία τα οποία αξιολογούνται μέσω γραπτών εξετάσεων, τις οποίες παρέχει το ΣΕΚ, καταβάλλοντας το κόστος των €350. Ο υποψήφιος ενημερώνεται σχετικά με την απόφαση για την εγγραφή του εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων.

Ακολούθως, με βάση το Άρθρο 11 (1)(α) του Νόμου για τους Κτηματομεσίτες Αρ. 71 (Ι) του 2010 (Τροπ. 157 (Ι) του 2012), τα άτομα (που ορίζονται ως φυσικά πρόσωπα) που επιθυμούν την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του κτηματομεσίτη θα πρέπει να διαμένουν νόμιμα στην Κ.Δ. ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος. Επιπλέον, το λευκό ποινικό μητρώο είναι άλλο ένα απαραίτητο στοιχείο, το οποίο χρειάζεται να συνοδεύεται από την ελάφρυνση οποιασδήποτε οικονομικής υποχρέωσης ή κάποιας άλλης νομικής ανικανότητας.

Παράλληλα, η προαπαιτούμενη εκπαίδευση του αιτητή, εξ υπακούει κάποιο αναγνωρισμένο δίπλωμα, πτυχίο ή τίτλο τριετούς φοίτησης από κάποιο πανεπιστήμιο ή άλλο αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο συνάδει με το επάγγελμα του κτηματομεσίτη. Επιπρόσθετα, ο αιτητής χρειάζεται να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Βοηθών Κτηματομεσιτών και να κατέχει εμπειρία στο επάγγελμα (εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας), ασκώντας το επάγγελμα του βοηθού κτηματομεσίτη υπό την εποπτεία κάποιου αδειούχου κτηματομεσίτη για τουλάχιστον 12 μήνες. Εναλλακτικά, πρέπει να έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών ή τουλάχιστον ενός χρόνου σπουδές σε κάποιο θέμα το οποίο είναι συναφές με το επάγγελμα του κτηματομεσίτη.

Στην περίπτωση όπου ένα νομικό πρόσωπο (μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία) επιθυμεί την εγγραφή του στο Μητρώο, πρέπει να πληροί τις ανάλογες προϋποθέσεις οι οποίες καθορίζονται από το Άρθρο 11 (1)(β) του εν λόγω Νόμου. Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν τη σύσταση του νομικού προσώπου με βάση τους νόμους της Κ.Δ. ή άλλου κράτους μέλους, την ύπαρξη εγγεγραμμένου γραφείου (χώρου εργασίας) του στην Κύπρο, καθώς και την απουσία της διαδικασίας εκκαθάρισης ή διάλυσης του.

Με την έκδοση της άδειας, ο κτηματομεσίτης είναι επίσημα εξουσιοδοτημένος να ασκεί το επάγγελμά του στην Κύπρο. Η άδεια αποτελεί εγγύηση για τους πελάτες του ότι ο επαγγελματίας αυτός πληροί τα απαραίτητα προσόντα και είναι υποχρεωμένος να τηρεί υψηλά επαγγελματικά πρότυπα.

Η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Βοηθών Κτηματομεσιτών

Με βάση το Άρθρο 12 (1) του προαναφερθέντος Νόμου οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εγγραφούν στο Μητρώο Βοηθών Κτηματομεσιτών πρέπει επίσης να είναι πολίτες της Δημοκρατίας ή οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. και να κατέχουν επίσης λευκό ποινικό μητρώο. Οι ενδιαφερόμενοι δεν θα πρέπει να έχουν την οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση ή να εκκρεμεί εναντίον τους κάποια δικαστική απόφαση.

Ταυτόχρονα, σε ό,τι αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης τους, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να κατέχουν απολυτήριο σχολής μέσης εκπαίδευσης ή ισοδύναμο αυτού, το οποίο αποκτήθηκε στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα. Στην τελευταία περίπτωση, για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο Βοηθών Κτηματομεσιτών, απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από τους ενδιαφερόμενους, εκδιδόμενη από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Δημοκρατίας ή την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας, η οποία να πιστοποιεί ότι η οικεία σχολή μέσης εκπαίδευσης της τρίτης χώρας είναι αναγνωρισμένη στη χώρα αυτή. Τέλος, είναι απαραίτητη η εργοδότηση των προσώπων αυτών σε γραφείο αδειούχου κτηματομεσίτη.

Κατόπιν, η αίτηση για εγγραφή βοηθού κτηματομεσίτη, με βάση το Άρθρο 12 (2)  του παρόντος νόμου, θα πρέπει να υποβάλλεται αυστηρά εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έναρξης της εργοδότησης του προσώπου. Εναλλακτικά, η περίοδος άσκησης θα θεωρείται ότι ξεκίνησε 30 ημέρες πριν από την υποβολή αίτησης εγγραφής δυνάμει του άρθρου αυτού, και η ημερομηνία αυτή θα καταχωρείται στο σχετικό πιστοποιητικό ως ημερομηνία έναρξης της άσκησης.

Disclaimer:

Το περιεχόμενο παρέχεται για γενικούς, πληροφοριακούς σκοπούς και δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως επαγγελματική συμβουλή. Οι απαιτήσεις για άδεια κτηματομεσίτη στην Κύπρο μπορεί να αλλάξουν, και συνιστάται στους αναγνώστες να συμβουλευτούν τις αρμόδιες αρχές για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.