Δυνάμει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 650/2012, ηΚατοικία (Domicile) του αποβιώσαντα παύει πλέον να είναι ο κανόνας συνδέσεως(Κεφ.195) και πλέον όλες οι διασυνοριακές περιουσίες διέπονται από ένασυγκεκριμένο κριτήριο, αυτό της συνήθης διαμονής (habitual residence) του αποβιώσαντα. Στηνπερίπτωση λοιπόν που ένας αποβιώσαντας, κατά το χρόνο θανάτου του (μετά την17/08/2015), είχε τη συνήθη διαμονή του σε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,τότε τα δικαστήρια του εν λόγω Κράτους Μέλους έχουν διεθνή δικαιοδοσία ναεκδικάσουν την υπόθεση κληρονομικής διαδοχής στο σύνολο της.

Το Ευρωπαϊκό Κληρονομητήριο αποτελεί ένα ενιαίοέγγραφο το οποίο διευκολύνει αλλά και επιτρέπει στους κληρονόμους, τουςκληροδόχους, τους εκτελεστές διαθήκης και τους διαχειριστές κληρονομιάςπεριουσίας ενός αποβιώσαντος προσώπου, να αποδεικνύουν την ιδιότητα τους και ναασκούν τα δικαιώματα τους σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τα Άρθρα 62 – 73 του Κανονισμού (ΕΕ)650/2012, υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης του Ευρωπαϊκού Κληρονομητηρίου, το οποίοδύναται να εκτελεστεί σε Κράτος Μέλος άλλο από αυτό που εκδόθηκε. Κύριο σκοπόέχει τη διευκόλυνση κληρονομικών διαδοχών σε διασυνοριακές περιπτώσεις,εφόσον  αυτό αναγνωρίζεται αυτομάτως σεόλα τα Κράτη Μέλη και δεν απαιτεί καμία ιδιαίτερη διατύπωση για την αποδοχή τουστο κράτος προορισμού.

Το Ευρωπαϊκό Κληρονομητήριο εκδίδεται κατόπιν Αίτησηςτου κληρονόμου, κληροδόχου, εκτελεστή διαθήκης ή διαχειριστή της περιουσίας μεβάση το Έντυπο ΙV του Παραρτήματος 4 του Κανονισμού 1329/2014. Από τη στιγμήπου θα εκδοθεί το Ευρωπαϊκό Κληρονομητήριο αναγνωρίζεται σε όλα τα υπόλοιπακράτη μέλη της Ευρωπαικής Ένωσης, χωρίς να απαιτείται καμία ειδική διαδικασίακαι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό τεκμαίρονται ότι είναι ακριβείς.Επιπλέον τα επικυρωμένα αντίγραφα ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου ισχύουν για περίοδο6 (έξι) μηνών, η οποία περίοδος δύναται να επεκταθεί κατόπιν σχετικής αίτησης.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι Ευρωπαϊκό Κληρονομητήριοδύνανται να εκδώσουν μόνο οι αρχές του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πουείναι αρμόδιες να επιληφθούν της κληρονομικής διαδοχής (π.χ. οι αρχές τουκράτους μέλους της ΕΕ όπου βρισκόταν η τελευταία συνήθης διαμονή τουαποβιώσαντα ή το δίκαιο της ιθαγένειας του αποβιώσαντα, εφόσον αυτός έχειεπιλέξει το συγκεκριμένο δίκαιο).

Το Ευρωπαϊκό Κληρονομητήριο περιέχει πληθώρα πληροφοριώνόπως για παράδειγμα τα στοιχεία του αποβιώσαντα, και του προσώπου που αιτήθηκετο κληρονομητήριο, τα στοιχεία όλων των πιθανών κληρονόμων, το δίκαιο πουεφαρμόζεται στην κληρονομική διαδοχή και τον τρόπο με τον οποίο προσδιορίστηκεποιο θα είναι το δίκαιο αυτό, το μερίδιο της κληρονομιάς περιουσίας πουαναλογεί σε κάθε κληρονόμο, τις εξουσίες του εκτελεστή και/ή διαχειριστή τηςκληρονομιάς και άλλα.