Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΑνΑΔ), αναλαμβάνει τον σημαντικό ρόλο στο να εμπλουτίζει διαρκώς τις γνώσεις και δεξιότητες των επαγγελματιών στην Κύπρο. Μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων, οι συμμετέχοντες αποκτούν την απαραίτητη εμπειρία για να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις δυναμικές συνθήκες της αγοράς και τις απαιτήσεις της εργασίας. Με την παροχή των κατάλληλων δεξιοτήτων, το εργατικό δυναμικό συμβάλλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων στην Κύπρο.

Λαμβάνοντας όμως υπόψη και τις συνεχής ανοδικές οικονομικές αλλαγές, η κατάλληλη εκπαίδευση δεν καθίσταται πάντοτε διαθέσιμη. Αυτό όμως μπορεί να αλλάξει με την επιχορήγηση του μεγαλύτερου μέρους του κόστους ενός εκπαιδευτικού σεμιναρίου από την ΑνΑΔ. Ποιος όμως δύναται να επιχορηγηθεί για την επαγγελματική του κατάρτιση και να συμμετέχει σε πολυεπιχειρισιακά προγράμματα;

Δικαιούχοι Επιχορήγησης

Σύμφωνα με τον οδηγό της ΑνΑΔ:

  1. Δικαιούχος για συμμετοχή στο Σχέδιο μπορεί να είναι κάθε οντότητα, ανεξαρτήτως του νομικού της καθεστώτος, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοδοτών των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και δραστηριοποιείται σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία,
  2. Ο εργοδότης μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο (δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξία φυσικών ή/και νομικών προσώπων (αυτοεργοδοτούμενοι, δημόσια και ιδιωτική εταιρεία, μη κυβερνητικές αρχές, οργανώσεις, ημικρατικών αρχών),
  3. Ο εργοδότης μπορεί να ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή άλλη μη οικονομική δραστηριότητα,
  4. Ο εργοδότης πρέπει να καταβάλλει το καθορισμένο τέλος στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού για τους εργοδοτούμενους του που προτείνει να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης,

Να σημειώσουμε επίσης ότι με βάση την αλλαγή του νόμου που αφορά το ΦΠΑ στην Κύπρο τον Οκτώβριο του 2023, άτομα τα οποία είναι δικαιούχοι επιχορήγησης δεν υποχρεούνται να καταβάλουν ΦΠΑ στο κόστος των σεμιναρίων που επιθυμούν να παρακολουθούν.

Μη Δικαιούχοι Επιχορήγησης

Σύμφωνα με τον οδηγό της ΑνΑΔ, μη δικαιούχοι είναι:

  1. Η Κυπριακή Δημοκρατία και συνεπώς δημόσιοι υπάλληλοι,
  2. Συνταξιούχοι,
  3. Ο εργοδότης μπορεί να είναι αυτοτελώς εργαζόμενος και να συμμετάσχει στο Σχέδιο για την κατάρτιση εργοδοτούμενων του, όχι όμως για την προσωπική́ κατάρτιση του, διότι δεν καταβάλλει τέλος στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού για τον εαυτό του.

Το κέντρο μας προσφέρει εκπτώσεις και ευκολίες πληρωμής για άτομα που δεν λαμβάνουν επιχορήγηση.

Άνεργοι

Με βάση τους νέους κανονισμούς της ΑνΑΔ, άτομα τα οποία δεν εργοδοτούνται δύναται να παρακολουθήσουν σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης και να λάβουν επιχορήγηση. Άνεργα άτομα θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

  1. Να έχουν εξασφαλίσει από τη ΔΥΑ παραπεμπτικό για συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης, με ημερομηνία έναρξης ισχύος η οποία να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος κατάρτισης.
  2. Ο άνεργος να έχει εξασφαλίσει από τη ΔΥΑ έντυπο ανανέωσης εγγραφής ανέργου (ΕS19) το οποίο να βεβαιώνει ότι κατά την έναρξη του προγράμματος ήταν άνεργος.
  3. Ο άνεργος να μην έχει ήδη συμμετάσχει σε δύο προγράμματα κατάρτισης, με επιχορήγηση της ΑνΑΔ μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος.

Το κέντρο μας παρέχει θέσεις σε άνεργους στα προγράμματα μας με μηδενικό κόστος.