Σύνταξη και τροποποίηση ιδρυτικών και καταστατικών Εγγράφων στο Κυπριακό εταιρικό δίκαιο

Price

€161 + ΦΠΑ

Total Hours

6 ώρες

Course Description

Το σεμινάριο αυτό είναι διαδικτυακό, επιχορηγείται από την ΑνΑΔ και προσφέρει 6 πιστοποιημένες μονάδες από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Επιπρόσθετα οι εκπαιδευόμενοι μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου θα είναι σε θέση να:


 • Τροποποιούν ιδρυτικά και καταστατικά έγγραφα λαμβάνοντας υπόψη τις επιθυμίες των μερών

 • Συμμορφώνονται με τις διάφορες απαιτήσεις αδειοδότησης κατά την προετοιμασία των σκοπών του Ιδρυτικού Εγγράφου

 • Να αναλύουν και να εφαρμόζουν πρακτικά τους διάφορους κανονισμούς που ισχύουν σε ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες.

 • Να γνωρίζουν και εφαρμόζουν σωστά τους κανονισμούς του Πίνακα Α

 • Να αναπτύξουν δεξιότητες που αφορούν τη σύνταξη ιδρυτικών και καταστατικών
Το σεμινάριο διατρέχει σε όλο το φάσμα τους τα ζητήματα σύνταξης και τροποποίησης του ιδρυτικού και καταστατικού κάθε εταιρικής μορφής, ενώ παράλληλα εξετάζει και ιδιαίτερες πτυχές των ιδρυτικών και καταστατικών, όπως προκύπτουν από την εμπειρία και τις ανάγκες που αναδεικνύονται στην πράξη σε όλους τους τύπους νομικών προσώπων, σε συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση και τελικά επιλογή.


Για τον λόγο αυτό, αποτελεί έναν πολύτιμο οδηγό τόσο για την πλειοψηφία όσο και για τη μειοψηφία, που καλούνται να οικοδομήσουν ή/και να τροποποιήσουν τον ιδρυτικό και καταστατικό χάρτη της εταιρίας μέσα στο πλαίσιο μίας ενιαίας επένδυσης προς το κοινό (εταιρικό) συμφέρον.


Το σεμινάριο αυτό θα διδάξει στους εκπαιδευόμενους δεξιότητες σύνταξης και τροποποίησης ιδρυτικών και καταστατικών και θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα σωστής επιλογής του περιεχομένου αλλά και τα βασικά στοιχεία που θα πρέπει να περιέχονται σ’αυτό κατά τον νόμο.

Course Accreditation

Το σεμινάριο επιχορηγείται από την ΑνΑΔ και προσφέρει 6 πιστοποιημένες μονάδες από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

Funding Available

Funding available
€263 + ΦΠΑ (αρχικό ποσό)
Με την επιχορήγηση ο εργοδότης πληρώνει: €161 + ΦΠΑ (+49.97)

Start Date

07/11/2022

End Date

08/11/2022

Dates and Times

Ημερομηνίες: 07/11, 08/11
Ώρες: 17:00-20:00

Course Content

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Τύποι Ιδρυτικών Εγγράφων


 • Τι λέει ο περί Εταιρειών Νόμος-Κεφ. 113;

 • Γενικές Πληροφορίες για την ίδρυση και λειτουργία Κυπριακής Εταιρείας

 • Κανονισμοί για τη διοίκηση δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές

 • Κανονισμοί για τη διοίκηση ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές

 • Κανονισμοί για τη διοίκηση ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με ένα και μοναδικό μέλος

 • Ελάχιστο περιεχόμενο κατά τον νόμο και προαιρετικές διατάξεις

 • Αλλαγές διατάξεων του ιδρυτικού εγγράφου που αφορούν τους σκοπούς μιας Εταιρείας (τροποποίηση ιδρυτικού)

 • Συγκεκριμένες διατάξεις που πρέπει να περιέχονται στο ιδρυτικό ανάλογα με το σκοπό ίδρυσης μιας εταιρείας

 • Σωστές δεξιότητες για τη διασφάλιση συμμόρφωσης με τις διάφορες απαιτήσεις αδειοδότησης κατά την προετοιμασία των σκοπών του Ιδρυτικού Εγγράφου (τι πρέπει να προσέχουμε, παραδείγματα και πρακτικές ασκήσεις)

 • Πρακτικές ασκήσεις-παραδείγματα-ερωτήσεις


ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Τύποι Καταστατικών Εγγράφων


 • Ελάχιστο περιεχόμενο κατά τον νόμο και προαιρετικές διατάξεις καταστατικού

 • Τύπος καταστατικού εγγράφου εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση χωρίς μετοχικό κεφάλαιο

 • Τύπος καταστατικό εγγράφου εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση και με μετοχικό κεφάλαιο

 • Κανονισμοί Πίνακα Α του Πρώτου Παραρτήματος του περί Εταιρειών Νόμου

 • Αλλαγές διατάξεων του καταστατικού εγγράφου (τροποποίηση καταστατικού)

 • Σωστές δεξιότητες αναφορικά με την τροποποίηση των καταστατικών εγγράφων και τις απαιτήσεις των μερών (τι πρέπει να προσέχουμε, παραδείγματα και πρακτικές ασκήσεις)

 • Τι πρέπει να προσέξουμε εάν υπάρχει συμφωνία μετόχων;

 • Πώς να διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία της εταιρείας (καθορισμός του τρόπου λήψης αποφάσεων και σχετικές πρόνοιες αναφορικά με το μετοχικό κεφάλαιο)

 • Πρακτικές ασκήσεις-παραδείγματα-ερωτήσεις

Language of Instruction

Ελληνικά

Course Methodology

Σύγχρονη εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση μέσω Zoom. Αυτή η μέθοδος δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή να προβαίνει σε συνεχή εκτίμηση της δεκτικότητας των εκπαιδευόμενων και να αναπροσαρμόζεται συνεχώς και ανάλογα. Στην διάρκεια της εκπαίδευσης θα αναπτυχθούν τεχνικές που αρμόζουν και υποβοηθούν το αντικείμενο εκπαίδευσης. Η διάλεξη αλλά και η ανά τακτά διαστήματα πρόκληση συζήτησης αποτελούν τον κύριο πυλώνα των τεχνικών κατάρτισης στο πρόγραμμα αυτό. Επιπρόσθετα μικρές προβολές και επιδείξεις από τον εκπαιδευτή σε κατάλληλα σημεία θα αφυπνίζουν και διατηρούν τους καταρτιζόμενους σε μαθησιακή εγρήγορση.

Trainer

Κα. Γεωργία Ονουφρίου, Δικηγόρος

Admission Requirements

• Δικηγόρους και Νομικοί Σύμβουλοι
• Ασκούμενους δικηγόρους
• Corporate Administrators

Discounts/Offers Applicable

Προσφέρεται 30% έκπτωση σε όσους δεν μπορούν να επωφεληθούν από την επιχορήηγη της ΑνΑΔ.

Who is the course aimed at

• Δικηγόρους και Νομικοί Σύμβουλοι
• Ασκούμενους δικηγόρους
• Corporate Administrators

Certificate Awarded

Aπονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης όταν ο καταρτιζόμενος έχει παρακολουθήσει το σεμινάριο (σύμφωνα με τον οδηγό της ΑνΑΔ και όταν έχει συμπληρώσει το διαδικτυακό κουΐζ. Στο Πιστοποιητικό Κατάρτισης, στο κάτω μέρος, θα πρέπει να αναφέρεται: «Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού».

Application Procedure