Πρακτική Διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού

Price

160 + ΦΠΑ

Total Hours

10

Course Description

Το σεμινάριο αυτό είναι διαδικτυακό, επιχορηγείται από την ΑνΑΔ και προσφέρει 10 πιστοποιημένες μονάδες από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Επιπρόσθετα, το σεμινάριο αυτό θα βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν:


 • στρατηγικές για την πρόβλεψη και αποφυγή αντί-ανταγωνιστικών συμπεριφορών.

 • δεξιότητες αναφορικά με τις ορθές διαδικασίες υποβολής καταγγελίας και στοιχείων ενώπιον της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού.

 • δεξιότητες αναφορικά με τις κάθετες και οριζόντιες συμφωνίες.

 • δεξιότητες αναφορικά με την σωστή αντιμετώπιση μιας καταγγελίας εναντίον της εταιρείας τους.

 • δεξιότητες αναφορικά με τη διαδικασία άσκησης αγωγής αποζημίωσης.

 • δεξιότητες αναφορικά με την αναγνώριση και το ρόλο των σχετικών διοικητικών και δικαστικών φορέων.
Ο ελεύθερος ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά αποτελεί στρατηγικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η θέσπιση του Περί Προστασίας Ανταγωνισμού Νόμου του 2022 στην Κύπρο ενισχύει τις εξουσίες και αρμοδιότητες της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, ενώ έχουν αρχίσει να δικάζονται οι πρώτες υποθέσεις ενώπιον εθνικών δικαστηρίων αναφορικά με αγωγές αποζημίωσης εναντίων επιχειρήσεων που εμπλέκονται σε παραβιάσεις του δικαίου ανταγωνισμού.


Αυτές οι εξελίξεις καθιστούν απαραίτητη την κατάρτιση των δικηγόρων, αντιπροσώπων ενώσεων επιχειρήσεων και εργαζομένων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά σε θέματα της εφαρμογής της νομοθεσίας προστασίας του ανταγωνισμού.


Ο στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι να προσφέρει μια διεξοδική κατανόηση της τρέχουσας νομοθεσίας περί της προστασίας ανταγωνισμού για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή και Ευρωπαϊκή ενιαία αγορά καθώς και μια πρακτική επεξήγηση των διαδικασιών ενώπιον της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού.


Το σεμινάριο αυτό θα βοηθήσει τους δικηγόρους να αναπτύξουν δεξιότητες αλλά και γνώσεις αναφορικά με τα πιο πάνω ζητήματα και θα είναι σε θέση με την ολοκλήρωση του προγράμματος να ετοιμάζουν τα απαραίτητα έγγραφα και να υποβάλουν καταγγελίες στην Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού. 


Aims of the seminar:


1.  Να περιγράφουν με σαφήνεια και ακρίβεια την Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία που διέπει την απαγόρευση συμπράξεων και την απαγόρευση κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης


2.  Να περιγράφουν, να απαριθμούν και να κατατάσσουν τις διαφορετικές αρμοδιότητες και δυνάμεις της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού


3.  Να περιγράφουν και αναγνωρίζουν τα προειδοποιητικά σημάδια αντί-ανταγωνιστικής συμπεριφοράς στην αγορά


4.  Να περιγράφουν και αναγνωρίζουν την σημασία του προγράμματος επιείκειας και των διοικητικών προστίμων και την αποτελεσματικότητα τους στην αντιμετώπιση παραβιάσεων του δικαίου ανταγωνισμού.


5.  Να περιγράφουν τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα των αγωγών αποζημιώσεων για παραβίαση του δικαίου του ανταγωνισμού.


6.  Να αναπτύσσουν στρατηγικές για την πρόβλεψη και αποφυγή αντί-ανταγωνιστικών συμπεριφορών.


7.  Να αναπτύξουν δεξιότητες σχετικά με την οργάνωση των διαδικασιών που ακολουθούνται από τις επιχειρήσεις με τις οποίες συνδέονται ούτως ώστε οι επιχειρήσεις αυτές να μην συμπεριφέρονται στην αγορά με τρόπο επιβλαβή προς τον ανταγωνισμό.


8.  Να αναπτύξουν δεξιότητες αναφορικά με τις ορθές διαδικασίες υποβολής καταγγελίας και στοιχείων ενώπιον της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού.


9.  Να αναπτύξουν δεξιότητες αναφορικά με τις κάθετες και οριζόντιες συμφωνίες.


10.  Να αναπτύξουν δεξιότητες αναφορικά με την σωστή αντιμετώπιση μιας καταγγελίας εναντίον της εταιρείας τους.


11.  Να αναπτύξουν δεξιότητες αναφορικά με τη διαδικασία άσκησης αγωγής αποζημίωσης.


12.  Να αναπτύξουν δεξιότητες αναφορικά με την αναγνώριση και το ρόλο των σχετικών διοικητικών και δικαστικών φορέων.

Course Accreditation

Το σεμινάριο επιχορηγείται από την ΑνΑΔ και προσφέρει πιστοποιημένες μονάδες από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

Προσφέρονται 10 πιστοποιημένες μονάδες από τον ΠΔΣ

Funding Available

Funding Available

330+ ΦΠΑ
Εάν δικαιούστε την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, ο εργοδότης πληρώνει μόνο: 160 + ΦΠΑ (επιχορηγημένο ποσό)

Start Date

1/12/2022

End Date

16/12/2022

Dates and Times

Thursday 1.12 (17:00 - 19:00)

Friday 2.12 (17:00 - 19:00)

Saturday 10.10 (10:00 - 12:00)

Monday 12.12 (17:00 - 19:00)

Friday 16.12 (17:00 - 19:00)

Course Content

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγικές Διατάξεις


 • Εισαγωγή στο πρόγραμμα

 • Γνωριμία με τον εκπαιδευτή

 • Παγοθραύστης

 • Λίγα λόγια από τους εκπαιδευόμενους

 • Υλικό που απαιτείται για το πρόγραμμα

 • Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας: ποια τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις της

 • Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: ποιος ο ρόλος της

 • Ποιοι είναι οι γενικότεροι στόχοι του προγράμματος

 • Το εγχειρίδιο του προγράμματος


ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Αντί-ανταγωνιστικές Συμφωνίες


 • Τι είναι οι αντι-ανταγωνιστικές συμφωνίες;

 • Η απαγόρευση των αντι-ανταγωνιστικών συμφωνιών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • Η απαγόρευση αντι-ανταγωνιστικών συμφωνιών σε εθνικό (CY) επίπεδο

 • Τι είναι οι Κάθετες συμφωνίες;

 • Τι είναι οι Οριζόντιες συμφωνίες;

 • Τι είναι Καρτέλ;

 • Ερωτήσεις-απαντήσεις


ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Κατάχρηση Δεσπόζουσας Θέσης 


 • Καθορισμός της σχετικής αγοράς

 • Καθορισμός κυριαρχίας στη σχετική αγορά

 • Ορισμός κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης και εξήγηση των λόγων πίσω από την απαγόρευσή της

 • Η απαγόρευση της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • Η απαγόρευση της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης σε εθνικό (CY) επίπεδο

 • Δεσμεύσεις και διακανονισμός

 • Ερωτήσεις-απαντήσεις


ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Δημόσια επιβολή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού


 • Οι εξουσίες των φορέων επιβολής του δημοσίου (Κυπριακή Επιτροπή για την Προστασία του Ανταγωνισμού και ΓΔ Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)

 • Διοικητικές κυρώσεις

 • Το πρόγραμμα επιείκειας

 • Πώς να υποβάλετε μια καταγγελία εναντίον ενός ανταγωνιστή;

 • Πώς να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία ακολουθώντας τις αρχές επιβολής του νόμου;

 • Πώς να αντιμετωπίσετε μια καταγγελία εναντίον της εταιρείας σας;

 • Ερωτήσεις-απαντήσεις

 • Πρακτικά παραδείγματα


ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Αγωγές αποζημίωσης για παράβαση της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού


 • Ποιο το σκεπτικό πίσω από την ικανότητα άσκησης αγωγής αποζημίωσης;

 • Σχετικοί διοικητικοί και δικαστικοί φορείς

 • Η διαδικασία άσκησης αγωγής αποζημίωσης

 • Εκτίμηση εάν πρέπει να ασκηθεί αγωγή αποζημίωσης

 • Πώς να αντιμετωπίσετε μια αγωγή αποζημίωσης εναντίον της εταιρείας σας;

 • Ερωτήσεις-απαντήσεις

 • Πρακτικά παραδείγματα

Language of Instruction

Ελληνικά

Course Methodology

Σύγχρονη εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση μέσω Zoom. Αυτή η μέθοδος δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή να προβαίνει σε συνεχή εκτίμηση της δεκτικότητας των εκπαιδευόμενων και να αναπροσαρμόζεται συνεχώς και ανάλογα. Στην διάρκεια της εκπαίδευσης θα αναπτυχθούν τεχνικές που αρμόζουν και υποβοηθούν το αντικείμενο εκπαίδευσης. Η διάλεξη αλλά και η ανά τακτά διαστήματα πρόκληση συζήτησης αποτελούν τον κύριο πυλώνα των τεχνικών κατάρτισης στο πρόγραμμα αυτό. Επιπρόσθετα μικρές προβολές και επιδείξεις από τον εκπαιδευτή σε κατάλληλα σημεία θα αφυπνίζουν και διατηρούν τους καταρτιζόμενους σε μαθησιακή εγρήγορση.

Trainer

Κα. Αναστασία Καρατζιά

Admission Requirements

• Δικηγόροι
• CEOs
• Εκπρόσωποι Ενώσεων Επιχειρήσεων
• Compliance Officers
• Compliance assistants

Discounts/Offers Applicable

Προσφέρεται 30% έκπτωση σε όσους δεν μπορούν να επωφεληθούν από την επιχορήγηση της ΑνΑΔ.

Who is the course aimed at

• Δικηγόροι
• CEOs
• Εκπρόσωποι Ενώσεων Επιχειρήσεων
• Compliance Officers
• Compliance assistants

Certificate Awarded

Aπονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης όταν ο καταρτιζόμενος έχει παρακολουθήσει το σεμινάριο.

Application Procedure