top of page

Διαπραγμάτευση, μελέτη και σύνταξη συμφωνιών ενοικίασης και μίσθωσης

Price

Από: ΕΥΡΩ 150 + ΦΠΑ

Total Hours

9 ώρες

Course Description


Το σεμινάριο αυτό είναι διαδικτυακό, επιχορηγείται από την ΑνΑΔ και προσφέρει 12 πιστοποιημένες μονάδες από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Επιπρόσθετα, με το τέλος του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:


 • Συντάσσουν συμβόλαια ενοικίασης

 • Διαχειρίζονται σωστά τους διάφορους κινδύνους διαφωνίας μεταξύ ιδιοκτήτη-ενοικιαστή

 • Εφαρμόζουν διάφορες στρατηγικές για τη διαχείριση διαφορών μεταξύ ιδιοκτήτη-ενοικιαστή

 • Εφαρμόζουν τις σωστές πρόνοιες του Νόμου για τη σύνταξη μιας συμφωνίας

 • Να εφαρμόζουν τους σημαντικούς όρους που πρέπει να περιέχονται εντός του συμβολαίου ενοικιάσεωςΑνεξάρτητα από το είδος της επιχείρησης του πελάτη σας, τα στοιχεία της πρακτικής σας ή τη γεωγραφική τοποθεσία στην οποία εσείς ή οι πελάτες σας δραστηριοποιείστε, είναι αναπόφευκτο ότι κάποια στιγμή θα συναντήσετε μια συμφωνία μίσθωσης κατοικίας ή εμπορίου. Για παράδειγμα, μπορεί να κληθείτε από έναν πελάτη να συντάξετε μια τέτοια συμφωνία ή να αναθεωρήσετε μια ήδη υπάρχουσα συμφωνία μίσθωσης. Παράλληλα, μπορείτε να εκπροσωπήσετε έναν επενδυτή που θέλει να αποκτήσει ακίνητα για εμπορικούς σκοπούς. Πιθανότατα, κάποια στιγμή θα σας ζητηθεί να αναθεωρήσετε και να σχολιάσετε μια υφιστάμενη εμπορική σύμβαση ή συμφωνία μίσθωσης σε σχέση με ένα από τα αποκτηθέντα ακίνητα ή ίσως χρειαστεί να ετοιμάσετε μια τέτοια συμφωνία για μια επερχόμενη μελλοντική αγορά. Εναλλακτικά, μπορείτε να εκπροσωπήσετε έναν πελάτη που αγοράζει ένα σπίτι. Ωστόσο, υπάρχει ένας ενοικιαστής στο σπίτι και σας δίνεται μια συμφωνία μίσθωσης για επανεξέταση για να καθοριστεί πότε και πώς μπορεί να εκδιωχθεί ο ενοικιαστής.


Οι συμφωνίες μίσθωσης μπορεί να είναι περίπλοκες και κουραστικές τόσο στην προετοιμασία όσο και στη μελέτη και τη σύνταξη. Ωστόσο, η σημασία τους δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί. Είναι πολύ σπάνιο μια επιχείρηση να λειτουργήσει χωρίς να υπάρχει μια σωστή συμφωνία μίσθωσης. Αυτό το πρόγραμμα αποσκοπεί σε μια γενική αναθεώρηση των συμβάσεων μίσθωσης. Παράλληλα το πρόγραμμα θα εμβαθύνει στους απαραίτητους όρους που πρέπει να υπάρχουν σε αυτές τις συμφωνίες και τα λεπτά ζητήματα και σημεία που μπορούν να προβλέψουν οι επαγγελματίες κατά τη σύνταξη ή επανεξέταση των συμβάσεων μίσθωσης.

Course Accreditation

Το σεμινάριο προσφέρει 12 πιστοποιημένες μονάδες από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και επιχορηγείται από την ΑνΑΔ.

Funding Available

€303 + ΦΠΑ (αρχική τιμή).
Εάν δικαιούστε την επιχορήγηση της ΑνΑΔ: €153 επιχορηγημένο ποσό και ο εργοδότης πληρώνει μόνο €150 + ΦΠΑ (57.57).

Start Date

TBA

End Date

TBA

Dates and Times

TBA

Course Content

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στις συμφωνίες για ενοίκιο


 • Παρουσίαση εκπαιδευτή

 • Παρουσίαση περιεχομένου του σεμιναρίου

 • Παρουσίαση καταρτιζομένων

 • Εισαγωγή στο νομικό πλαίσιο σχετικά με συμφωνίες μίσθωσης

 • Εισαγωγή στον Περί Συμβάσεων Νόμο

 • Εισαγωγή στον Περί Ενοικιοστασίου Νόμο

 • Είδη συμβολαίων σχετικά με το ενοίκιο

 • Η διαφορά μεταξύ άδειας χρήσης και ενοίκιο

 • Η σημασία κατανόησης των κανονιστικών διατάξεων σχετικά με τις εμπορικές συμβάσεις, συμφωνίες ενοικίασης και μίσθωσης.


ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – Ο Περί Ενοικιοστασίου Νόμος 1983 (Ν. 23/1983)


 • Τα δικαστήρια ελέγχου ενοικιάσεως

 • Δικαιοδοσία

 • Ορισμός σύμβασης ενοικιάσεως

 • Θέσμιες ενοικιάσεως και το πλαίσιο του νόμου

 • Εφαρμογή του Νόμου

 • Κανονισμός ΚΔΠ 519/2007

 • Ανάκτηση κατοχής

 • Πώς να συμβουλέψεις τον πελάτη σχετικά με την ανάκτηση κατοχής

 • Αποφάσεις δικαστηρίου σχετικά με την ανάκτηση κατοχής

 • Καθορισμός και προσαρμογή ενοικίων, κατοικιών και καταστημάτων

 • Ανώτατο ποσοστό αυξήσεως

 • ΚΠΔ 120/2019

 • Όροι θέσμιας ενοικιάσεως

 • Περί Ενοικιοστασίου (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 2020

 • Παραδείγματα και μελέτη περιπτώσεων


ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Ενοικιάσεις- Free market


 • Μίσθωση ακινήτων στην ελεύθερη αγορά

 • Ανάκτηση ληξιπρόθεσμων ενοικίων

 • Εγγραφή συμφωνίας ενοικίασης

 • Πότε θα πρέπει να εγγραφεί η συμφωνία ενοικίασης

 • Ποια διαδικασία θα πρέπει να εξακολουθήσετε

 • Πρακτικές συμβουλές που θα πρέπει να ακολουθήσετε αναφορικά με την εγγραφή συμφωνίας ενοικίασης


ΕΝΟΤΗΤΑ 4 – Due Dilligence του υποψήφιου ενοικιαστή


 • Η σημασία του ελέγχου δέουσας επιμέλειας

 • Πώς να ετοιμάσετε Due Dilligence check list

 • Check list-αρχική έρευνα

 • Viewing

 • Tenancy application form

 • Συνέντευξη επιλογής

 • Επαλήθευση ταυτότητας

 • Αντίγραφα εγγράφων (για επιβεβαίωση υποψήφιου ενοικιαστή)

 • Συστάσεις

 • Γιατί θα πρέπει να ζητήσετε λογαριασμό κοινής ωφέλειας/τραπεζική κατάσταση λογαριασμού

 • Έλεγχοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

 • Η απόφαση ενοικίασης

 • Εγγυητές

 • Διασφάλιση ότι έχετε ενημερωμένη συμφωνία ενοικίασης

 • Διαπραγμάτευση τιμής

 • Ολοκληρωμένη εικόνα συμφωνίας

 • Tenant ınformatıon pack

 • Δείγμα λίστας ελέγχου δέουσας επιμέλειας

 • Μελέτη περίπτωσης και role play διαπραγμάτευση

 • Μελέτη περίπτωσης και ασκήσεις σχετικά με due diligence checklist


ΕΝΟΤΗΤΑ 5 – Σημαντικά θέματα αναφορικά με συμφωνίες μίσθωσης και ενοικίασης


 • Συζήτηση σχετικά με τα πιο συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ενοικιαστές και ιδιοκτήτες στην Κύπρο

 • Κοινά προβλήματα που προκύπτουν στις συμβάσεις μίσθωσης και ενοικίασης από την πλευρά του ιδιοκτήτη

 • Μη καταβολή ενοικίου

 • Πρόωρος τερματισμός συμφωνίας μίσθωσης

 • Παραβίαση της σύμβασης ενοικίασης

 • Holding over

 • Κοινά προβλήματα που προκύπτουν στις συμβάσεις μίσθωσης και ενοικίασης από την πλευρά του ενοικιαστή

 • Unwarranted deduction (from security deposit)

 • Αποτυχία ιδιοκτήτη να επιδιορθώσει/διορθώσει τα ελαττώματα

 • Καθυστέρηση στην υπογραφή νέας συμφωνίας ενοικίασης

 • Αποτυχία παροχής ηρεμίας και απόλαυσης

 • Μελέτη περίπτωσης

 • Role play


ΕΝΟΤΗΤΑ 6 – Σύνταξη συμβολαίου ενοικιάσεως


 • Σημαντικές πρόνοιες που πρέπει να περιέχει η συμφωνία ενοικιάσεως

 • Περιουσία (παραδείγματα και μελέτη περίπτωσης)

 • Τα μέρη (παραδείγματα και μελέτη περίπτωσης)

 • Agents (παραδείγματα και μελέτη περίπτωσης)

 • Fixed terms and periodic tenancies (παραδείγματα και μελέτη περίπτωσης)

 • Ενοίκιο και τροποποιήσεις ενοικίου (παραδείγματα και μελέτη περίπτωσης)

 • Προκαταβολές (παραδείγματα και μελέτη περίπτωσης)

 • Όροι σχετικά με quiet enjoyment (παραδείγματα και μελέτη περίπτωσης)

 • Λογαριασμοί κοινής ωφέλειας (παραδείγματα και μελέτη περίπτωσης)

 • Χρήση (παραδείγματα και μελέτη περίπτωσης)


ΕΝΟΤΗΤΑ 7 – Σύνταξη συμβολαίου ενοικιάσεως  (συνέχεια)


 • Επιδιορθώσεις και ανακαινίσεις (παραδείγματα και μελέτη περίπτωσης)

 • Ειδοποιήσεις (παραδείγματα και μελέτη περίπτωσης)

 • Ειδοποιήσεις τερματισμού (παραδείγματα και μελέτη περίπτωσης)

 • Ασφάλεια, επιθεώρηση, πρόσβαση, κλειδιά (παραδείγματα και μελέτη περίπτωσης)

 • Προστασία δεδομένων (παραδείγματα και μελέτη περίπτωσης)

 • Surrender of the term by the tenant (παραδείγματα και μελέτη περίπτωσης)

 • Ματαίωση συμφωνίας (παραδείγματα και μελέτη περίπτωσης)

 • Repudiation (παραδείγματα και μελέτη περίπτωσης)

 • Λήξη (παραδείγματα και μελέτη περίπτωσης)

 • Παραρτήματα (παραδείγματα και μελέτη περίπτωσης)

 • Αναθεώρηση και τροποποίηση (παραδείγματα και μελέτη περίπτωσης)

 • Υπογραφή συμφωνίας (παραδείγματα και μελέτη περίπτωσης)


ΕΝΟΤΗΤΑ 8 – Διαχείριση κινδύνων διαφωνίας


 • Συζήτηση σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πελάτες και πως καλύτερα να βοηθήσουν τους πελάτες

 • Διαχείριση προβλημάτων μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή

 • Ελαχιστοποίηση παραβιάσεων και αποφυγή δικαστικών διαφορών

 • Συζήτηση προβλημάτων, διαπραγμάτευση και στόχος για μια επιδεκτική λύση

 • Επανεξέταση των όρων και προϋποθέσεων των συμβάσεων μίσθωσης και ενοικίασης

 • Τελευταία λύση για την έναρξη της δίκης-βασικά ζητήματα και παγίδες

 • Μελέτη περίπτωσης

 • Περίληψη- τι έχουμε μάθει και πως μπορούμε να εφαρμόζουμε αυτές τις πρακτικές στο γραφείο

Language of Instruction

Ελληνικά

Course Methodology

Σύγχρονη εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση μέσω Zoom. Αυτή η μέθοδος δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή να προβαίνει σε συνεχή εκτίμηση της δεκτικότητας των εκπαιδευόμενων και να αναπροσαρμόζεται συνεχώς και ανάλογα. Στην διάρκεια της εκπαίδευσης θα αναπτυχθούν τεχνικές που αρμόζουν και υποβοηθούν το αντικείμενο εκπαίδευσης. Η διάλεξη αλλά και η ανά τακτά διαστήματα πρόκληση συζήτησης αποτελούν τον κύριο πυλώνα των τεχνικών κατάρτισης στο πρόγραμμα αυτό. Επιπρόσθετα μικρές προβολές και επιδείξεις από τον εκπαιδευτή σε κατάλληλα σημεία θα αφυπνίζουν και διατηρούν τους καταρτιζόμενους σε μαθησιακή εγρήγορση.

Trainer

κα. Δανιέλα Ιατρίδου, Δικηγόρος

Admission Requirements

Executives, Contracts managers, Programme managers, Project engineers, Managing directors, Group financial controllers, Company directors, Sales directors, Business managers, Financial controllers, Marketing managers and executives, Business advisers, Bankers, Consultants, Company secretaries, Administrators, Credit executives, Finance and operation executives, Maintenance managers and Accounts supervisors

Discounts/Offers Applicable

Προσφέρεται 30% έκπτωση σε όσους δεν μπορούν να επωφεληθούν από την επιχορήγηση της ΑνΑΔ.

Who is the course aimed at

Executives, Contracts managers, Programme managers, Project engineers, Managing directors, Group financial controllers, Company directors, Sales directors, Business managers, Financial controllers, Marketing managers and executives, Business advisers, Bankers, Consultants, Company secretaries, Administrators, Credit executives, Finance and operation executives, Maintenance managers and Accounts supervisors

Certificate Awarded

Aπονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης όταν ο καταρτιζόμενος έχει παρακολουθήσει το σεμινάριο.

Application Procedure

bottom of page