Δεξιότητες χειρισμού σύνταξης, επικύρωσης διαθήκης και διαχείριση περιουσίας

Price

€150 + VAT

Total Hours

9

Course Description

Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στον δικηγορικό κόσμο αλλά και σε εταιρείες και άλλους οργανισμούς και τους υπαλλήλους τους οι οποίοι έρχονται σε επαφή με διαθήκες και διαχειρίσεις, όσο αφορά τον χειρισμό σύνταξης, επικύρωσης διαθηκών και διαχείρισης περιουσίας πελατών τόσο όσον αφορά την πρακτική πλευρά του ζητήματος όσο και την νομική. 


Όπως προκύπτει μέσα από τις δικαστικές διαδικασίες και τις αποφάσεις δικαστηρίων, οι δικηγόροι και οι βοηθοί δικηγόρων οι οποίοι συντάσσουν διαθήκες και χειρίζονται διαχειρίσεις περιουσίας, υποπίπτουν σε βασικά σφάλματα τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα την ακύρωση διαθηκών και πολλά άλλα προβλήματα όσο αφορά τον χειρισμό διαχειρίσεων. 


Το ίδιο ισχύει ιδιαίτερα και για εταιρείες και οργανισμούς και τους υπαλλήλους τους οι οποίοι δεν έχουν εξειδικευμένη γνώση σε νομικά θέματα αλλά λόγω της φύσης της εργασίας τους έρχονται αντιμέτωποι με διαθήκες και διαχειρίσεις.


 Για τους πιο πάνω λόγους, διακρίνουμε ότι υπάρχει σαφής ανάγκη κατάρτισης δικηγόρων, νομικών βοηθών και άλλου προσωπικού δικηγορικών γραφείων, αλλά και για εταιρείες και οργανισμούς και τους υπαλλήλους τους οι οποίοι έρχονται σε επαφή με αυτά τα θέματα, όσο αφορά την σύνταξη, επικύρωσης διαθηκών και διαχείρισης περιούσιας.

Course Accreditation

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο και επιχορηγείται από την ΑνΑΔ.

Funding Available

€303 + VAT full price. If you are eligible for HRDA funding: €153 funded and your employer only pays €150 + VAT on the full amount

Start Date

20/06/2022

End Date

24/06/2022

Dates and Times

Ημερομηνίες: 20/06/2022, 22/06/2022, 24/06/2022

Ώρα: 16:30 - 19:30

Course Content


ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στο πρόγραμμα 


 • Παρουσίαση εκπαιδευτή - Παρουσίαση καταρτιζόμενων 

 •  Εισαγωγή και μεθοδολογία του σεμιναρίου 

 •  Εισαγωγή O περί Διαχείρισης Κληρονομιών Αποθανόντων Νόμο, Κεφ. 189, όπως τροποποιήθηκε από τους Νόμους 157/85, 45/90 και 20(1)/94 

 • Εισαγωγή στον περί Επικύρωσης Διαθηκών (Επανασφράγιση) Νόμο, Κεφ.192 

 • Εισαγωγή στον Περί Διαχειρίσεως Περιουσιών (Αποβιωσάντων) Νόμος 

 •  Ερμηνεία σημαντικής νομικής ορολογίας. -

 • Μελέτη περίπτωσης 


ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Ακολουθώντας τις οδηγίες του πελάτη στην σύνταξη διαθήκης και τηρώντας τις νομικές διατυπώσεις 


 •  Ερμηνεία σημαντικής νομικής ορολογίας σχετικά με διαθήκες.

 •  Οι νομικές επίπτωσης της διαθήκης. 

 • Γιατί πρέπει να συμβουλεύσετε τον πελάτη σας να κάνει διαθήκη

 • Κατοικία (domicile) 

 • άρθρο 5 του Κεφαλαίου 195 ο Περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμος 

 •  πως να συμβουλέψετε τον πελάτη σας. 

 • Κατοικία (domicile) επιλογής? 

 • Πως να συμβουλέψετε τον πελάτη σας. 

 •  Λαμβάνοντας οδηγίες 

 •  Η συνέντευξη με τον πελάτη. 

 • Προετοιμάζοντας κατάλογο περιουσιακών στοιχείων του διαθέτη. - Ικανότητα του διαθέτη για κατάρτιση διαθήκη 

 • Μελέτη περίπτωσης 

 • Εξασφαλίζοντας την ικανότητα του πελάτη σας να καταρτίσει διαθήκη – πρακτικές συμβουλές. 

 • Πως να αντιμετωπίζετε: Αγράμματοι ή τυφλοί διαθέτες. 

 •  Πρόθεση για την κατάρτιση διαθήκης 

 • Animus Testandi (η πρόθεση – πρακτικές συμβουλές) 

 • Οι τυπικές προϋποθέσεις της διαθήκης. 

 •  Συζήτηση και μελέτη περίπτωσης 

 • Είδη διαθηκών 

 •  Μελέτη περίπτωσης


ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Η διαθέσιμη Μοίρα της Κληρονομίας και νόμιμη μοίρα.


 • Άρθρο 41 του Νόμου 

 • Πρακτικές συμβουλές σχετικά με την διαθέσιμη μοίρα της κληρονομίας - Σύνταξη διαθήκης σχετικά με την διαθέσιμη μοίρα. 

 •  Νόμιμη μοίρα -

 • Ακολουθημένη πρακτική. 


ENOTHTA 4: Πρακτικές συμβουλές για την σύνταξη διαθήκης


 • Εισαγωγή στις νομικές διατυπώσεις της διαθήκης

 •  Ρήτρα ανοίγματος (opening clause) 

 • παραδείγματα και πρακτική άσκηση. 

 • Ρήτρες ανάκλησης (Revocation clauses) - παραδείγματα και πρακτική άσκηση. 

 • Ποιος μπορεί να δράσει σαν εκτελεστής διαθήκης 

 • Μάρτυρες

 • Μελέτη περίπτωσης 

 • Συγκεκριμένα Αιτήματα / μέθοδοι - παραδείγματα και πρακτική άσκηση. Μελέτη περίπτωσης 

 • Residuary gift - παραδείγματα και πρακτική άσκηση. 

 •  Εξουσίες εκτελεστών διαθήκης 

 • παραδείγματα και πρακτική άσκηση. 

 • Φιλανθρωπικές ρήτρες (Charity clauses) 

 • παραδείγματα και πρακτική άσκηση. 

 •  Ρήτρα επιζόντων (Survivorship clause) 

 •  παραδείγματα και πρακτική άσκηση. 

 •  Ρήτρα αμοιβής εκτελεστών διαθήκης 

 •  παραδείγματα και πρακτική άσκηση. 

 • Ρήτρα Επιμέλειας Ανήλικων (Minor guardianship clause)

 • παραδείγματα και πρακτική άσκηση. 

 • Δημιουργία εμπιστευμάτων διαθήκης (Creation of testamentary trusts) - παραδείγματα και πρακτική άσκηση. 

 • Ρήτρα Βεβαίωσης (attestation clause)

 •  παραδείγματα και πρακτική άσκηση. 

 •  Δικαιούχοι σαν μάρτυρες 

 •  Νομικές συνέπειες 

 •  Η διαδικασία και πρακτικές συμβουλές σχετικά με την Σύνταξη διαθήκης Συντάσσοντας μια διαθήκη χρησιμοποιώντας την σωστή νομική ορολογία Σημαντικές διατάξεις του περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμος που πρέπει να έχεις υπόψη στην σύνταξη διαθήκης 

 • Είδη και προτεραιότητα κληροδοτημάτων. 

 • Μελέτη περίπτωσης σχετικά με την σύνταξη διαθήκης 


ENOTHTA 5: Αλλαγές στην διαθήκη 


 • Revoking a will – ανάκληση της διαθήκης (πρακτικές συμβουλές). Αλλάζοντας την διαθήκη και διατάξεις της διαθήκης 

 •  Προσθήκες στην διαθήκη 

 •  Μπορεί μια διαθήκη να ανακληθεί σιωπηρά; 

 •  Διόρθωση (rectification) διαθήκης 

 •  Μελέτη περίπτωσης σχετικά με τα ανωτέρω. 

 • Συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. 


ENOTHTA 6: Διαχείρισης και ο ρόλος του Πρωτοκολλητή


 • Ο ρόλος του Πρωτοκολλητή και Ανώτερο Πρωτοκολλητή στην επικύρωση διαθηκών. 

 • Αντίγραφα Διαθηκών και αποδείξεις – πρακτικά τι γίνεται 

 • Κατάθεση διαθηκών – πρακτικά πως γίνεται 

 • Ειδοποίηση προς πρόσωπα που έχουν συμφέρον σε διαθήκη. - Άνοιγμα κατατεθειμένης διαθήκης – πρακτικά. 

 • Ο Περί Επικυρώσεως Διαθηκών (Επανασφράγισις) Νόμος, Κεφάλαιο 192. 


ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Εκτέλεση διαθήκης 


 • Εισαγωγή στην διαδικασία για παραχωρητήριο επικύρωσης διαθήκης (grant of probate). 

 • Διαδικασία έκδοσης Διατάγματος επικύρωσης – πρακτικές συμβουλές. - Πρακτικές συμβουλές για την καταχώρηση αίτησης ενώπιον δικαστηρίου για παραχωρητήριο επικύρωσης διαθήκης (grant of probate). 

 •  Συντάσσοντας μια αίτηση για παραχωρητήριο επικύρωσης διαθήκης (grant of probate). 

 • Δικαστήριο Επικύρωσης διαθηκών. 

 • Αποποίηση κληρονομιάς. 

 • Διανομή περιουσιακών στοιχείων όταν ο αποθανών δεν έχει αφήσει διαθήκη. Εκπνοή, ακύρωση και μείωση (Lapsing, ademption and abatement) - Ολοκλήρωση της διαδικασίας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. 


ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Ο ρόλος του προσωπικού αντιπροσώπου 


 • Εξουσίες και καθήκοντα προσωπικού αντιπροσώπου και μελέτη περιπτώσεων

 •  Ευθύνη της κληρονομιάς προσωπικού αντιπροσώπου και μελέτη περιπτώσεων

 •  Ρόλος αντιπροσώπου στην συλλογή και καταβολή χρεών και μελέτη περιπτώσεων 

 • Υποχρέωση του αντιπροσώπου να τηρεί τραπεζικό λογαριασμό. και μελέτη περιπτώσεων 

 • Εξουσία παύσης η αντικατάστασης προσωπικού αντιπροσώπου. και μελέτη περιπτώσεων 


ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Διαχείριση όταν υπάρχουν κληρονόμοι οι οποίοι τελούν υπό ανικανότητας


 • Διανομή μερίδων κληρονόμων που τελούν υπό ανικανότητα

 •  τι πρέπει να προσέχει η τράπεζα. 

 •  Καθήκοντα κοινοτάρχη

 •  Μικρές κληρονομιές 

 • Συντήρηση κληρονόμων που τελούν υπό ανικανότητα ενόσω εκκρεμεί η διανομή. 

 • Μελέτη περιπτώσεων.

Language of Instruction

Ελληνικά

Course Methodology

Σύγχρονη εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση μέσω Zoom. Αυτή η μέθοδος δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή να προβαίνει σε συνεχή εκτίμηση της δεκτικότητας των εκπαιδευόμενων και να αναπροσαρμόζεται συνεχώς και ανάλογα. Στην διάρκεια της εκπαίδευσης θα αναπτυχθούν τεχνικές που αρμόζουν και υποβοηθούν το αντικείμενο εκπαίδευσης. Η διάλεξη αλλά και η ανά τακτά διαστήματα πρόκληση συζήτησης αποτελούν τον κύριο πυλώνα των τεχνικών κατάρτισης στο πρόγραμμα αυτό. Επιπρόσθετα μικρές προβολές και επιδείξεις από τον εκπαιδευτή σε κατάλληλα σημεία θα αφυπνίζουν και διατηρούν τους καταρτιζόμενους σε μαθησιακή εγρήγορση.

Trainer

κος Ανδρέας Δαμιανού

Admission Requirements

Δικηγόροι, νομικοί σύμβουλοι, νομικοί βοηθοί και άλλοι υπάλληλοι δικηγορικών γραφείων, και εταιρείες και οργανισμοί και οι υπάλληλοι τους οι οποίοι ασχολούνται με διαθήκες και διαχειρίσεις.

Discounts/Offers Applicable

- 30% έκπτωση σε όλα τα προγράμματα για δημόσιους υπαλλήλους.
- 50% έκπτωση για μέλη της αστυνομίας και του στρατού.
- 40% έκπτωση για ασκούμενους δικηγόρους και φοιτητές νομικής.
- 30% έκπτωση για ιδιωτικούς υπαλλήλους οι οποίοι δεν δικαιούνται χορηγία από την ΑνΑΔ.

Who is the course aimed at

Δικηγόροι, νομικοί σύμβουλοι, νομικοί βοηθοί και άλλοι υπάλληλοι δικηγορικών γραφείων, και εταιρείες και οργανισμοί και οι υπάλληλοι τους οι οποίοι ασχολούνται με διαθήκες και διαχειρίσεις.

Certificate Awarded

Το ΚΕΚ δεσμεύεται για απονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης όταν ο καταρτιζόμενος έχει παρακολουθήσει το σεμινάριο (σύμφωνα με τον οδηγό της ΑνΑΔ και όταν έχει συμπληρώσει το διαδικτυακό κουΐζ.) Στο Πιστοποιητικό Κατάρτισης, στο κάτω μέρος, θα αναφέρεται: «Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού».

Application Procedure