Lawyer

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Reception

Start and End 

Dates: 

02/11/2022 - 

07/06/2023

Office employee

Επιχορήγηση 

από την ΑνΑΔ 

50 ΕUR + ΦΠΑ τον Μήνα για 10 μήνες

 

Office service

60 ώρες 

επιχορηγούμενη και πιστοποιημένη εκπαίδευση

από

Δικηγόρους

Ανάγκη κατάρτισης 

Σύμφωνα με το Νόμο Ν.6/1965, εισήχθηκε στον δικηγορικό τομέα η έννοια του Δικηγορικού υπαλλήλου και της ανάγκης εργοδότησης τους σε δικηγορικά γραφεία. Ο όρος «Δικηγορικοί Υπάλληλοι» αναφέρεται σε μια ξεχωριστή ομάδα ατόμων που παρέχει βοήθεια στους Δικηγόρους στην παροχή των νομικών υπηρεσιών. Μέσω επίσημης επιστημονικής καταρτίσεως, πρακτικής εκπαιδεύσεως και εμπειρίας, οι Δικηγορικοί Υπάλληλοι αποκτούν γνώση και πείρα σε σχέση με το νομικό σύστημα και τις απαραίτητες δεξιότητες, που τους εφοπλίζει με το προσόν να διεξάγουν εργασία νομικής φύσεως υπό την επίβλεψη Δικηγόρων.

 

Ένας “Δικηγορικός Υπάλληλος” είναι άτομο με επιστημονική κατάρτιση, εκπαίδευση και εργασιακή πείρα, που εργοδοτείται από ένα Δικηγόρο, δικηγορικό γραφείο, οργανισμό ή κυβερνητική υπηρεσία ή άλλη ένωση προσώπων που εκτελεί ουσιαστικής φύσεως νομική εργασία για την οποία έχει την ευθύνη ο Δικηγόρος. Αυτός ο ορισμός ορίζει τον Δικηγορικό Υπάλληλο σαν επαγγελματία.

 

Μετά από παρακολούθηση του τρόπου χειρισμού και λειτουργίας εκ μέρους των δικηγορικών υπαλλήλων στα δικηγορικά γραφεία αλλά και μετά από συνεχή ζήτηση, προκύπτει η ανάγκη κατάρτισης δικηγορικών υπαλλήλων που εργάζονται στον τομέα των υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν περιορισμένες γνώσεις και δεξιότητες αναφορικά με την έρευνα, γνώση και αποτελεσματική διεξαγωγή των καθηκόντων τους.

 

Το σεμινάριο εμπερικλείει και αναλύει σε όλο το φάσμα του την νομική έρευνα, τις βασικές νομικές γνώσεις, τις δεξιότητες και τους τρόπους επικοινωνίας των δικηγορικών υπαλλήλων με τους συναδέλφους τους δικηγόρους αλλά και με τους πελάτες, ενώ παράλληλα εσωκλείει τους κανόνες δεοντολογίας, όπως προκύπτουν από την εμπειρία και τις ανάγκες που αναδεικνύονται στην πράξη (βασισμένες σε διεθνής πρότυπα).  

Για όλους τους προαναφερθέν λόγους, το σεμινάριο αυτό αποτελεί έναν πολύτιμο οδηγό τόσο για τους δικηγορικούς υπαλλήλους όσο και για τους εργοδότες τους, που καλούνται να αντιμετωπίσουν επι καθημερινής βάσεως νόμους, νομολογίες, ορολογίες, έννοιες, προσωπικά δεδομένα και πάνω απ’ όλα τους απαιτητικούς πελάτες. 

 

Το σεμινάριο αυτό έχει ως στόχο να διδάξει στους καταρτιζόμενους, βασικές νομικές γνώσεις, μεθόδους νομικής έρευνας και αποτελεσματικές πρακτικές μεθόδους επικοινωνίας με συναδέλφους, πελάτες και επίλυσης προβλημάτων και παραπόνων. Σύμφωνα με τον Jeffrey Campbell (Αmerican Bar Association, Standing Committee on Paralegals), οι εργοδότες επιθυμούν την εκπαίδευση των δικηγορικών υπαλλήλων αφού 1. Αυξάνονται τα εταιρικά κέρδη, 2. Βελτιώνεται η απόδοση των επενδύσεων 3. Βελτιώνεται η ικανοποίηση και διατήρηση των πελατών και 3) βελτιώνονται οι πρακτικές και λειτουργικότητα του γραφείου. 

 

Παγκοσμίως τα δικηγορικά γραφεία όλο και περισσότερο αναγνωρίζουν τον ρόλο του ‘Δικηγορικών Υπαλλήλων’ ως επάγγελμα. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει αυξημένη αγορά για τους ‘δικηγορικούς υπαλλήλους’ στην Κύπρο – αν και δεν χρησιμοποιούμε τον όρο ‘“paralegal” για να περιγράψουμε τους υπαλλήλους που παίρνουν αυτό τον ρόλο. Τα δικηγορικά γραφεία στην Κύπρο προσλαμβάνουν πολυάριθμούς κλητήρες, γραμματείς, administrators και corporate administrators που όλοι αυτοί ουσιαστικά εκτελούν τις υπηρεσίες του Δικηγορικού υπαλλήλου. 

 

Ένα δικηγορικό γραφείο πρέπει να καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίζει ότι η εταιρεία έχει θέσει σε ισχύ μέτρα που να παρέχουν εύλογη βεβαιότητα ότι η συμπεριφορά του Δικηγορικού υπαλλήλου είναι συμβατή με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του Δικηγόρου. Ο Δικηγόρος που έχει την εξουσία της άμεσης επιβλέψεως του Δικηγορικού υπαλλήλου θα πρέπει να καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι η συμπεριφορά του δικηγορικού υπαλλήλου είναι συμβατή με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του Δικηγόρου. Ως εκ τούτου η κατάρτιση του δικηγορικού υπαλλήλου είναι άκρως απαραίτητη για τα δικηγορικά γραφεία, corporate services firms, η σε άλλη εταιρεία όπου εργοδοτούνται δικηγορικοί υπάλληλοι. 

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 

Δικηγορικούς υπαλλήλους (που μπορεί να εργάζονται με τον τίτλο γραμματέας, βοηθός δικηγόρου, administrator ή υπεύθυνος γραφείου, γραφειακός λειτουργός).

 Στόχοι 

Σε Επίπεδο Γνώσεων... Ενότητα 1: ​ 1. Να διατυπώνουν και να περιγράφουν τη φύση και τις πηγές της νομοθεσίας 2. να διαχωρίζουν τις διαφορές του Ποινικού, αστικού και διοικητικού δικαίου 3. Να ταξινομούν τις εργασίες των διάφορων επαγγελματιών του νομικού συστήματος 4. Να συσχετίζουν τις εναλλακτικές επίλυσης διαφορών Ενότητα 2: ​ 1. Να διατυπώνουν τις θεμελιώδης αρχές και χαρακτηριστικά του Κυπριακού συντάγματος 2. Να ταξινομούν τα όργανα του κράτους 3. Να συσχετίζουν το Δίκαιο της ανάγκης, τους λόγους που πρέπει να γνωρίζουν το Κυπριακό σύνταγμα και τα ανθρώπινα δικαιώματα Ενότητα 3: ​ 1. Να περιγράφουν την έννοια της σύμβασης και τα βασικά γνωρίσματα 2. Να κατονομάζουν και να διαχωρίζουν τις βασικές αρχές και τα εμπλεκόμενα μέρη μιας σύμβασης 3. Να διαχωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων μερών Ενότητα 4: ​ 1. Να διατυπώνουν τις βασικές έννοιες και αρχές μιας νομικής διαδικασίας 2. Να διαχωρίζουν τα διάφορα είδη εντύπων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3. Να ταξινομούν τα δικόγραφα και τις διάφορες δικαστικές διαδικασίες Ενότητα 5: ​ 1. Να περιγράφουν τις δικαστικές διαδικασίες  2. Να διαχωρίζουν την ακροαματική διαδικασία  3. Να περιγράφουν τις βασικές λειτουργίες και προϋποθέσεις των δικογράφων ανά περίπτωση και πως αυτά χρησιμοποιούνται  Ενότητα 6: ​ 1. Να διατυπώνουν τις βασικές προϋποθέσεις για άσκηση αγωγής αστικών αδικημάτων 2. Να διαχωρίζουν τι εστί αστικά αδίκημα και υπό ποια ιδιότητα αποτελεί αστικό αδίκημα 3. Να περιγράφουν μια έκθεση απαίτησης τόσο πριν όσο και μετά την καταχώρηση της  Ενότητα 7: ​ 1. Να περιγράφουν τις αρχές ποινικές ευθύνης 2. Να διαχωρίζουν τα είδη κατηγορητηρίου 3. Να κατατάσσουν τα νομικά έντυπα σε ορθή σειρά στο φάκελο του πελάτη 4. Να διαχωρίζουν τις διάφορα ποινικά αδικήματα και τα συστατικά τους στοιχεία 5. Να συσχετίζουν τον ρόλο τους και τη θέση τους με λειτουργικότητα ως βοήθημα προς τον δικηγόρο Ενότητα 8: ​ 1. Να κατονομάζουν τα απαραίτητα έγγραφα και την ποινική διαδικασία 2. Να περιγράφουν τους διαδικαστικούς κανόνες λήψης κατάθεσης  3. Να περιγράφουν τα επόμενα βήματα μετά την λήψη κατηγορητηρίου, την απάντηση στο κατηγορητήριο και την τροποποίηση του 4. Να διαχωρίζουν τις ποινές και τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις Ενότητα 9: ​ 1. Να περιγράφουν και να ταξινομούν τα είδη εταιρειών 2. Να κατονομάζουν τα απαραίτητα έγγραφα που θα χρειαστεί ο δικηγόρος και θα πρέπει να τον προμηθεύσει ο πελάτης 3. Να περιγράφουν την πρακτική εφαρμογή του Νόμου και την εφαρμογή του 4. Να συσχετίζουν το Καταστατικό της εταιρείας με την νομοθεσία και τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των μελών της εταιρείας Ενότητα 10: ​ 1. Να περιγράφουν την έννοια της εχεμύθειας και δεοντολογίας των δικηγόρων 2. Να συσχετίζουν την αμεροληψία με την εχεμύθεια ακόμα και μετά το πέρας της πελατειακής σχέσης 3. Να διαχωρίζουν την μεταξύ τους σχέση με τον πελάτη από αυτή του δικηγόρου με τον πελάτη 4. Να περιγράφουν τι σημαίνει το ασκεί τη δικηγορία Ενότητα 11: ​ 1. Να διαχωρίζουν τις ευθύνες του δικηγόρου και τις νομικές υποχρεώσεις 2. Να απαριθμούν και να διατυπώνουν το ρόλο του Πειθαρχικού Συμβουλίου και το Δικηγορικού συλλόγου Ενότητα 12: ​ 1. Να περιγράφουν τη διαδικασία μιας νομικής έρευνας 2. Να διαχωρίζουν την δεσμευτική αρχή από την μη δεσμευτική αρχή 3. Να διατυπώνουν το δικαστικό προηγούμενο ανά περίπτωση 4. Να κατονομάζουν την αποτελεσματική νομική έρευνα  Ενότητα 13: ​ 1. Να περιγράφουν τον τρόπο χειρισμού πελατών και να μπορούν να διεξάγουν συναντήσεις με πελάτες 2. Να διατυπώνουν χρήσιμες φράσεις 3. Να κατατάσσουν και να συσχετίζουν τα σχόλια και παράπονα των πελατών  Ενότητα 14: ​ 1. Να περιγράφουν την διαδικασία γραπτής επικοινωνίας με πελάτη 2. Να διατυπώνουν γραπτώς σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή ερωτήσεις και απαντήσεις  3. Να διατυπώνουν με αποτελεσματικό τρόπο γραπτές επιστολές και email Ενότητα 15: ​ 1. Να περιγράφουν τη σημαντικότητα και τη δημιουργία των engagement letter 2. Να κατατάσσουν τo περιεχόμενο του engagement letter 3. Να διατυπώνουν επιστολές disengagement και το περιεχόμενο τους Ενότητα 16: ​ 1. Να περιγράφουν τον νόμο σχετικά με τις δικηγορικές αμοιβές 2. Να ταξινομούν τα λογιστικά έξοδα και έσοδα του γραφείου 3. Να περιγράφουν το περιεχόμενο των τιμολογίων και αποδείξεων που εκδίδει το γραφείο 4. Να κατατάσσουν απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να δοθούν στο λογιστή Ενότητα 17: ​ 1. Να περιγράφουν τα έξοδα, τα δικαστικά τέλη και τη δικηγορική αμοιβή 2. Να διατυπώνουν και να κατατάσσουν έξοδα σε ετοιμασία καταλόγου εξόδων 3. Να περιγράφουν τη διαδικασία ενστάσεων σε κατάλογο εξόδων Ενότητα 18: ​ 1. Να περιγράφουν τον σκοπό και την εφαρμογή νομικής αρωγής 2. Να ταξινομούν τους δικαιούχους νομικής αρωγής και τα απαραίτητα έγγραφα 3. Να κατονομάζουν τις οδηγίες νομικής αρωγής 4. Να περιγράφουν τη διαδικασία νομικής αρωγής στους πελάτες Ενότητα 19: ​ 1. Να ταξινομούν αποτελεσματικά τα έγγραφα, τις λίστες και τους φακέλους των πελατών 2. Να κατατάσσουν έγγραφα σε φακέλους 3. Να απαριθμούν τις εσωτερικές διαδικασίες οργάνωσης του γραφείου 4. να ταξινομούν και να κατατάσσουν τον χρόνο τους ορθά Ενότητα 20: ​ 1. Να περιγράφουν τις διαδικασίες και υποχρεώσεις αξιολόγησης κινδύνου και δέουσας επιμέλειας 2. Να διατυπώνουν τη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου  3. Να κατατάσσουν τη διαδικασία money laundering και τα τρια στάδια 4. Να κατονομάζουν τις διαδικασίες σύνταξης επιστολών προς τους πελάτες υπό το φως αξιολόγησης κινδύνου και ηθικών ευθυνών Ενότητα 21: 1. Να περιγράφουν τον Νόμο Ν.6/1965 και την σχετική τροποποίηση του που περιβάλει το επάγγελμα 2. Να κατονομάζουν και να γνωρίζουν τις μελλοντικές τους ευκαιρίες 3. Να περιγράφουν και να συσχετίζουν το βιογραφικό τους με το επάγγελμα τους ​

Σε Επίπεδο Δεξιοτήτων........ Ενότητα 1: ​ 1. Να επιδεικνύουν την απαραίτητη γνώση και να εφαρμόζουν το Νόμο σύμφωνα με το Κυπριακό νομικό καθεστώς 2. Να αιτιολογούν τις διάφορες λειτουργίες των επαγγελματιών στο χώρο 3. Να τεκμηριώνουν τις βασικές διαφορές του Ποινικού, αστικού και διοικητικού δικαίου Ενότητα 2: ​ 1. Να επιδεικνύουν κατανόηση των ορισμών του συντάγματος 2. Να επεξηγούν τις αρμοδιότητες των κρατικών οργάνων  3. Να τεκμηριώνουν τις θεμελιώδης αρχές του Κυπριακού πολιτεύματος 4. Να τεκμηριώνουν το Δίκαιο της ανάγκης και τα ανθρώπινα δικαιώματα Ενότητα 3: ​ 1. Να αιτιολογούν τον ορισμό και τον τρόπο εφαρμογής μια σύμβασης 2. Να επεξηγούν τις έννοιες που περιβάλουν μια σύμβαση 3. Να τεκμηριώνουν το λόγω και τον τρόπο χρήσης των συγκεκριμένων εγγράφων  4. Να επιδεικνύουν γνώση ως προς τα γραμμάτια συνήθους τύπου και τη λειτουργία τους Ενότητα 4: ​ 1. Να αναπτύσσουν δεξιότητες κατανόησης και εφαρμογής δικογράφων όπως τα κλητήρια εντάλματα 2. Να επιλέγουν τον τρόπο σύνταξης αιτήσεων και τα αρμόδια έντυπα 3. Να οργανώνουν δικόγραφα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 4. Να επεξηγούν δικαστικές διαδικασίες Ενότητα 5: ​ 1. Να οργανώνουν και να επιλέγουν τα απαραίτητα χαρτόσημα ανά περίπτωση 2. Να τεκμηριώνουν την καταχώρηση δικογράφων  3. Να οργανώνουν την σύνταξη έκθεση απαίτησης και να τεκμηριώνουν Ενότητα 6: ​ 1. Να επιδεικνύουν γνώση των προϋποθέσεων άσκησης αγωγής αναφορικά με αστικά αδικήματα 2. Να αιτιολογούν πότε η αγωγή αφορά αδίκημα αμέλειας, αυστηρής ευθύνης 3. Να επιλέγουν τα κατάλληλα έγγραφα και το περιεχόμενο της έκθεσης απαίτησης 4. Να οργανώνουν την επιμέλεια μια έκθεσης απαίτησης πριν την καταχώρηση Ενότητα 7: ​ 1. Να αναπτύσσουν τις αρχές Ποινικής ευθύνης και τα βασικά χαρακτηριστικά ποινικών αδικημάτων 2. Να οργανώνουν τα απαραίτητα έγγραφα και τον φάκελο του πελάτη 3. Να αναπτύσσουν τις διάφορες μορφές υπεράσπισης και τις ποινές μιας τέτοιας διαδικασίας 4. Να αναπτύσσουν δεξιότητες χρήσιμες προς τον δικηγόρο σε μια διαδικασία ποινικής μορφής Ενότητα 8: ​ 1. Να επιδεικνύουν γνώση ως προς τον τρόπο διεξαγωγής μιας ποινικής διαδικασίας 2. Να οργανώνουν τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσει ο πελάτης σε μια συνάντηση του με τον δικηγόρο 3. Να επεξηγούν έννοιες όπως η ομολογία του κατηγορούμενου 4. Να αιτιολογούν τις πρακτικές απάντησης στο κατηγορητήριο και τροποποίηση αυτού 5. Να τεκμηριώνουν την απόφαση του δικαστηρίου και τις σχετικές ποινές Ενότητα 9: ​ 1. Να αναπτύσσουν τις βασικές αρχές και διαφορές των διαφορών τύπων εταιρειών στην Κύπρο 2. Να επεξηγούν το σκοπό και τη σημασία ενός Καταστατικού και ιδρυτικού εγγράφου 3. Να επεξηγούν την έννοια του εταιρικού πέπλου, τις συμβατικές ευθύνες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις μιας εταιρείας και των μελών της 4. Να αναπτύσσει γνώσεις αναφορικά με το κεφάλαιο της εταιρείας και την πιθανή διάλυση της Ενότητα 10: ​ 1. Να επιδεικνύουν εχεμύθεια και αμεροληψία απέναντι στον πελάτη 2. Να επιλέγουν πότε και ποιες πληροφορίες μπορούν να αποκαλυφθούν 3. Να αναπτύσσουν δεξιότητες λειτουργικές προς όφελος του δικηγόρου που συνεργάζονται 4. Να αιτιολογούν την έννοια ασκεί την δικηγορία και να διαχωρίζει τις υποχρεώσεις του εν αντίθεση με το δικηγόρο Ενότητα 11: ​ 1. Να αιτιολογεί τις ευθύνες των δικηγόρων μέσα από τον Νόμο  2. Να τεκμηριώνει τη δικαιοδοσία των δικηγόρων μέσα από τον Δικηγορικό Σύλλογο 3. Να αναπτύσσει την δικαιοδοσία του πειθαρχικού συμβουλίου και την διαδικασία Ενότητα 12: ​ 1. Να αναπτύσσει δεξιότητες νομική έρευνας 2. Να αιτιολογεί το δικαστικό προηγούμενο 3. Να οργανώνει νομική έρευνα με αναφορά στις ορθές πηγές  Ενότητα 13: ​ 1. Να αναπτύσσει γνωριμίες και σχέσεις με πελάτες του γραφείου 2. Να εκτελεί συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο, διασκέψεις και τηλεφωνικές διαδικασίες 3. Να επιδεικνύει γνώση αντιμετώπισης παραπόνων Ενότητα 14: ​ 1. Να αναπτύσσουν δεξιότητες επαγγελματικής επικοινωνίας τόσο γραπτώς όσο και προφορικώς 2. Να επιδεικνύουν γνώση ως προς την διατύπωση ενός επαγγελματικού email και επιστολών 3. Να  επιδεικνύουν κατανόηση ως προς τους πελάτες και αναγνώστες τους Ενότητα 15: ​ 1. Να εκτελούν ένα client engagement letter/care letter  2. Να επεξηγούν τη σημαντικότητα του και να οργανώνουν την δομή του 3. Να επεξηγούν το περιεχόμενο τους Ενότητα 16: ​ 1. Να επιδεικνύουν γνώση λογιστικών ζητημάτων αναφορικά με τα έσοδα και έξοδα του γραφείου 2. Να εκτελούν και να οργανώνουν τιμολόγια συμπεριλαμβανομένου των πραγματικών εξόδων, των εξόδων αμοιβής και του Φ.Π.Α. 3. Να επιλέγουν τα έγγραφα που πρέπει να προμηθεύσουν το λογιστή του γραφείου  Ενότητα 17: ​ 1. Να οργανώνουν ένα κατάλογο εξόδων με βάσει τα δικαστικά τέλη και την δικηγορική αμοιβή 2. Να αιτιολογούν τα έξοδα μιας δικαστικής διαδικασίας 3. Να επεξηγούν τον Περί Πολιτικής Δικονομίας τροποποιητικό νόμο αναφορικά με τα δικαστικά τέλη Ενότητα 18: ​ 1. Να επεξηγούν την διαδικασία νομικής αρωγής 2. Να αιτιολογούν τους δικαιούχους νομικής αρωγής και να επεξηγούν τις διαδικασίες καταχώρησης  3. Να επεξηγεί την διαδικασία επιλογής δικηγόρου από πελάτη Ενότητα 19: ​ 1. Να οργανώνει τις δεξιότητες του με σκοπό την αποτελεσματική οργάνωση του γραφείου 2. Να αναπτύσσει λίστες προτεραιότητας και ημερολόγια 3. Να επιλέγει λειτουργικούς τρόπους και μεθόδους αρχειοθέτησης φακέλων πελατών και δικαστηριακών φακέλων 4. Να οργανώνει ορθά και αποτελεσματικά τον χρόνο του Ενότητα 20: ​ 1. Να εκτελεί διαδικασίες due diligence και risk management 2. Να επεξηγεί την σημαντικότητα διεξαγωγής αξιολόγησης κινδύνου  3. Να επεξηγούν τις διαδικασίες money laundering και τους τρόπους αποφυγής Ενότητα 21: ​ 1. Να αναπτύσσουν τον Νόμο που περιβάλλει το επάγγελμα τους 2. Να επεξηγούν τα λειτουργίες του νόμου 3. Να οργανώνουν το βιογραφικό τους 4. Να οργανώνουν τα επόμενα βήματα στην καριέρα τους

Μέθοδοι
κατάρτισης 

Σύγχρονη εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση μέσω Zoom. Αυτή η μέθοδος δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή να προβαίνει σε συνεχή εκτίμηση της δεκτικότητας των εκπαιδευόμενων και να αναπροσαρμόζεται συνεχώς και ανάλογα. Στην διάρκεια της εκπαίδευσης θα αναπτυχθούν τεχνικές που αρμόζουν και υποβοηθούν το αντικείμενο εκπαίδευσης. Η διάλεξη αλλά και η ανά τακτά διαστήματα πρόκληση συζήτησης αποτελούν τον κύριο πυλώνα των τεχνικών κατάρτισης στο πρόγραμμα αυτό. Επιπρόσθετα μικρές προβολές και επιδείξεις από τον εκπαιδευτή σε κατάλληλα σημεία θα αφυπνίζουν και διατηρούν τους καταρτιζόμενους σε μαθησιακή εγρήγορση. 

Το πρόγραμμα θα διδαχτεί από Αδειούχους Δικηγόρους με εκπαιδευτική πείρα και στην ελληνική γλώσσα. 

Σημαντικές 
Πληροφορίες

Διάρκεια Κατάρτισης: 63 ώρες  

Ημερομηνίες : μια φορά την εβδομάδα κάθε Τετάρτη από 02/11/2022 μέχρι 07/06/2023 *New Dates 

Ώρες: 5μ.μ.. - 7μ.μ.

 

Τόπος Εκπαίδευσης: Διαδικτυακά  

Τιμή:  

  • EUR 1, 256 + [Φ.Π.Α.]  

  • Το πρόγραμμα είναι επιχορηγούμενο και εγκριμένο από την ΑνΑΔ - επιχορήγηση = 756ευρώ. Ο εργοδότης πληρώνει μόνο 500 ευρώ + Φ.Π.Α. Το ποσό αυτό μπορεί να πληρωθεί σε 10 δόσεις των 50 ευρώ (+ΦΠΑ).

Περιεχόμενο
Προγράμματος

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στο Νομικό καθεστώς της Κύπρου 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Εισαγωγή στο Συνταγματικό πλαίσιο της Κύπρου 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Εισαγωγή στο Συμβατικό Δίκαιο 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Εισαγωγή στην Πολιτική Δικονομία – Μέρος 1 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5:  Η διαδικασία σε πολιτικές υποθέσεις – Μέρος 2

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Εισαγωγή στα Αστικά Αδικήματα 

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Εισαγωγή στο Ποινικό Δίκαιο 

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Εισαγωγή στην Ποινική Δικονομία 

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Εισαγωγή στο Εταιρικό Δίκαιο. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Οι ευθύνες που έχει ο βοηθός δικηγόρου στους πελάτες τους. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Οι εθύνες του δικηγόρου στην Κύπρο 

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Δεξιότητες νομικής έρευνας 

ΕΝΟΤΗΤΑ 13 – Επαγγελματική προφορική επικοινωνία με πελάτες και τρίτους 

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: Επαγγελματική γραπτή επικοινωνία με πελάτες 

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: Client engagement letter/ client care letter 

ΕΝΟΤΗΤΑ 16: Book – Keeping σε γραφείο 

ΕΝΟΤΗΤΑ 17: Σύνταξη καταλόγων εξόδων 

ΕΝΟΤΗΤΑ 18: Η νομική αρωγή στην Κύπρο 

ΕΝΟΤΗΤΑ 19: Οργάνωση γραφείου 

EΝΟΤΗΤΑ 20: διεξαγωγή αξιολογήσης κινδύνου 

EΝΟΤΗΤΑ 21: Ο νόμος που περιβάλλει το επάγγελμα και τα επόμενα βήματα


Contact us for more information, including course contents by clicking below: 

Discussion on Office Balcony